עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

? מהסרבול חששת אבל מבוקר לאלחוש מכשיר לרכוש שקלת ? מההתעסקות לך נמאס אבל מבוקר לאלחוש מכשיר ברשותך יש

בישראל לראשונה - Dentapen - !" אלחוש עט " ! לכאבים סוף (... המטופל ושל שלך )

לשימוש וקל אינטואיטיבי , קומפקטי • הרופא לנוחיות , הזרקה זוויות מגוון המאפשרת ידית • בקצב שליטה המאפשרות מחשב - מבוקרות הזרקה ותכניות נשלטת הזרקה מהירות •

מתגבר בקצב באלחוש ושימוש ההזרקה להחלפה ניתנות סוללות עם , אלחוטי •

וללא רגל דוושת של טרחה ללא , מסורבלת מרכזית בקרה יחידת ללא • ( המתכלים החומרים החלפת של העלויות ללא וגם ) צינורות החלפת הזרקה כולל , ייחודיות מותאמות תכניות • . אספירציה ביצוע מאפשר . ליגמנטרית - אינטרה

עד המתנה זמן פחות , אפקטיבית יותר ההרדמה ,Dentapen- ב להשתמש שהתחלתי מאז " " הרגילות השיטות לעומת ביותר חיובי מהמטופלים הפידבק - מכל והחשוב , הטיפול תחילת סבא - כפר , טל מאיר ר " ד

" ההרדמה של הפחדים את להרגיע ועוזר למטופל מאוד ידידותי , לעבודה מאוד נוח המכשיר " אשדוד ,' ברקוביץ חיים ר " ד

, אוהבים מאוד המטופלים . ההרדמות סוגי כל את לעשות ניתן , לשימוש נוח - מדהים מוצר " "! במרפאה להיט להיות הפך . חרדים מטופלים כולל השרון רמת , שילמן פבלו ר " ד

ומפחית מתחים מפיג Dentapen . מרוצה ומאוד חודשים מספר מזה Dentapen- ב משתמש אני " המטופלים . כירורגיים טיפולים לקראת וחרדות בסטרס נמצאים כך שגם , למטופלים כאב Dentapen , בנוסף . הצדדים 2 על ורגועה נעימה בצורה עובר שהטיפול שמח ואני , מרוצים "! מומלץ . הדרושה האלחוש חומר כמות את משמעותית מפחית חיפה ,( פריודונט ) רוזיצקי דורון ר " ד

"! בכלל כאב מרגישים לא - פלאים מחולל ממש הזה שהמזרק הבנתי הראשונה מהפציינטית " תימן גאולי , עיסא אבו סאד ר " ד

רוכשים DentaPen בלבד ₪ 9,800 - ב ומקבלים Epic White הבהרה ערכות 5 לערכה ₪ 450 בשווי BioLase מבית ! במתנה

Epic White 2Go 4 הכוללת , ביתית הבהרה ערכת 35% פראוקסיד קרבמייד שפופרות ן ' הידרוג 11.7% : פירוק לאחר ) מנורת , רך הבהרה סד ,( פראוקסיד . אחיד לפיזור ויברציה עם LED שפעול

( איתן ) 054-2565357 : לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator