עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

גאריסון מבית Fusion קדמיות אנטומיות מטריצות ! קדמיים לשחזורים מיטבי אנטומי עיצוב

אופטימלי מגע משטח השגת מבטיח ( בלבד מ " מ 0.038) דק עובי • הנחת בעת , לחץ תחת גם האנטומית הצורה על השומרת , פלדה עשויות • הקומפוזיט ודחיסת המטריצה המימדים בכל מיטבי אנטומי עיצוב • בשחזורים גם מיטבית לתמיכה , לסולקוס גם להחדרה קלות המטריצות • שקופים סרטים של זו על עדיפה התמיכה . חניכיים - תת עמוקים באזור ותמיכה מיטבית לחביקה , אנטומי עיקול בעלי ייעודיים טריזים • חניכיים - תת בשחזורים אפילו יבלי ' ינג ' הג

התחלתי סט Fusion™ Anterior Matrix System ₪ 600 - ב ₪ 750 במקום

: הערכה תכולת קצרות קדמיות מטריצות 50 ארוכות קדמיות מטריצות 50 במיוחד קטנים טריזים 25

קטנים טריזים 25 בינוניים טריזים 25 גדולים טריזים 25

03-7979620 : והזמנות לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator