עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.15 קשר בין תרופות נוגדות דיכאון לבין

רמת התאחיזה הקלינית ואיבוד העצם המכתשית במתרפאים עם מחלת החניכיים

לדברי המחברים, מחלת החניכיים הינה מחלה נפוצה מאוד. על פי סקר הבריאות והתזונה הארצי בארצות הברית, שכיחותה בקרב אחוזים מהאמריקאים עם צורת המחלה הקשה. ברחבי העולם 7.8 , וכללה 2014-2009 אחוזים בין השנים 42.2 מבוגרים הייתה אחוזים. ידוע כי מחלת החניכיים 9.8 מיליון, המהווים 796- הייתה כ 2017 הוערך כי השכיחות של מחלת חניכיים חמורה בשנת מתרחשת כתוצאה מהאינטראקציות בין מיקרוביומים דיסביוטים לבין התגובות החיסוניות של המאכסן. המחברים מציעים כי מצבים מערכתיים, כגון הפרעות רגשיות כמו חרדה ודיכאון, נקשרו בעבר עם מחלת החניכיים. לכן הטיפול בהפרעות פסיכולוגיות נחשב כמועיל לשמירה ושיפור בריאות החניכיים. ראיות קיימות אודות השפעת תרופות נוגדות דיכאון על רקמות חניכיים התמקדו בכמה סיווגים בלבד ועדיין אינן ברורות. לכן, מחקר רטרוספקטיבי זה העריך את הקשר של קבוצות נוגדות דיכאון שונות עם רמת התאחיזה הקלינית ואיבוד העצם המכתשית. מטרה המחקר נועד לקבוע את הקשר בין שימוש בתרופות נוגדות דיכאון לבין מחלות חניכיים, תוך בחינת הקשר בין סוגים פרמקולוגיים שונים של תרופות נוגדות דיכאון עם תצפיות על רמת התאחיזה הקלינית ואיבוד העצם המכתשית במתרפאים עם מחלת החניכיים. ומעלה עם מחלת חניכיים, שפנו לטיפול באוניברסיטת פלורידה בין השנים 30 המחקר בוצע באוכלוסיית מתרפאים בגילאי . המשתנים הבאים התקבלו מרישומי המתרפאים: שימוש בתרופות נוגדות דיכאון ובסוגיהן הפרמקולוגיים (מעכבי 2018-2014 ], מעכבי טריציקלים לא טיפוסיים SNRI ], מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין-נוראדרנלין [ SSRI ספיגת סרוטונין סלקטיבית [ ]), גיל, מין, הרגלי עישון, מחלות סיסטמיות קלות, רמת התאחיזה הקלינית MAO ומונואמין אוקסידאז ומעכבי מונואמין אוקסידאז [ מתרפאי 582 באינדקס רמפיורד. הוערכו BL ), המוגדר כ- BC ) ומרחק פסגת העצם המכתשית ( CEJ ), צומת הצמנט והזגוגית ( CAL ( נמוך משמעותית BL אחוזים) השתמשו בתרופות נוגדות דיכאון. משתמשים בתרופות אלו הראו 19.4( 113 מחלת חניכיים, מתוכם מ"מ), מאשר בני אדם שאינם משתמשים בהן. 5 ≥ ופחות אתרים עם רמת תאחיזה קלינית חמורה ( בין כל משתמשי תרופות נוגדות דיכאון ממחלקה אחת, משתמשים שנטלו תרופות ממשפחת מעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיבית נמוך באופן מובהק מאשר הלא משתמשים. מתרפאים שנטלו שילובים של הקבוצות BL הראו רמת תאחיזה קלינית פחותה ו- טובים יותר מאשר אנשים שאינם משתמשים. מודלים BL השונות של תרופות נוגדות דיכאון הראו גם רמת תאחיזה קלינית וגם ליניאריים כלליים, כולל משתנים כגון מין, גיל, מחלות מערכתיות ועישון, הראו כי למשתמשים בתרופות נוגדות דיכאון יש סיכוי ממוצע נמוך יותר ופחות אתרים עם אובדן עצם חמור מאשר ללא משתמשים. BL גבוה יותר ל מסקנות מחברי המאמר הן, כי תרופות נוגדות דיכאון היו קשורות לאיבוד עצם מכתשית גבוהה יותר ופחות לאובדן רמת התאחיזה הקלינית במתרפאים עם מחלת החניכיים. כאשר הקבוצות השונות של תרופות נוגדות דיכאון נותחו בנפרד, רק משתמשי תרופות מקבוצת מעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיבית הראו פחות התפרצות מחלת החניכיים באופן משמעותי מאשר לא משתמשים.

Hakam AE, Mendes Duarte P, Phemba Mbadu M, et al. Association of different antidepressant classes with clinical attachment level and alveolar bone loss in patients with periodontitis: A retrospective study. J Periodont Res 2022; 57: 75–84

48

Made with FlippingBook Ebook Creator