עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.6 השפעת טיפול מקומי בדוקסיציקלין על המצב הדלקתי הקליני והמולקולרי של פגמים תוך גרמיים לפני רגנרציה של החניכיים ), מומלץ לטפל בשיניים EFP מחברי המאמר מציינים, כי על פי ההנחיות לפרקטיקה הקלינית של הפדרציה האירופית לפריודונטיה ( עם כיסים הקשורים לפגמים תוך גרמיים בעומק של שלושה מ"מ או יותר באמצעות ניתוח של רגנרציה של החניכיים. גורמים פרוגנוסטיים הקשורים למתרפא ולפגמים באתר עשויים להשפיע על תוצאות הטיפול הרגנרטיבי, כולל שליטה ברובד ובדלקת, מאפיינים אנטומיים מקומיים, הטכניקה הכירורגית והפוטנציאל לריפוי. התמדה של עומסים גבוהים של חיידקים יחד עם דימום ) נמצאו קשורים עם תוצאות קליניות גרועות לאחר טיפול רגנרטיבי. על מנת לשלוט טוב יותר בזיהום BoP בעת הבדיקה ( ובדלקת באופן ספציפי לאתר, טיפול הקשור לסיבה עשוי להיות נתמך על ידי יישום משלים באזור תת החניכיים של תרופות אנטי-מיקרוביאליות מקומיות. בהשוואה למתן תרופות מערכתיות, השימוש במערכת לטיפול מקומי מאפשר הגעה של מינון נמוך לכיס החניכיים באופן ספציפי, עם פחות תופעות לוואי או פחות סיכוי לפתח סבילות של החיידקים לתרופות. בסקירה שיטתית מחקרים נמצא, שהשימוש בתרופות אנטי-מיקרוביאליות מקומיות סיפק יתרונות נוספים 50 עדכנית עם מטה-אנליזה שכללה ) אך רק במעקב לטווח הקצר PPD לטיפול באמצעות מכשור של תת-החניכיים, במונחים של הפחתה של הדימום ושל עומק הכיס ( חודשים). עם זאת, ברוב המחקרים זוהו סיכונים גבוהים של הטיה והטרוגניות. מסיבות אלה, יש לדעת מחברי המאמר חסר 9-6( בהמלצות ברורות לשימוש בתרופות אנטי-מיקרוביאליות מקומיות בקליניקה. מבין גורמי האנטיביוטיקה הידועים, דוקסיציקלין ), שימש באופן מסורתי כטיפול אדג'ובנטי DOX אחוזים, הנישא באמצעות ג'ל של חומר פולילקטי-פוליגליקולי מתכלה ( 14 היקלאט ישנה השפעה על רמות המטריצה DOX בטיפול בכיסים שיוריים או שאינם מגיבים לטיפול. בנוסף ליכולת האנטי-מיקרוביאלית, ל- , בשל יכולתו לקשור יונים של אבץ וסידן בתוך התחום הקטליטי שלהם. MMP -9- ו MMP -8 ) ובעיקר MMP של מטלופרוטאינז ( ), קיימת הפחתה בספיגה של GCF נראה, כי כתוצאה מעיכוב זה של פעילות קולגנאז וציטוקינים דלקתיים בנוזל חריץ החניכיים ( רקמת החיבור והעצם, ותוצאות ריפוי משופרות של טיפולי החניכיים. מטרה אשר ניתן שבועיים לפני רגנרציה זעיר פולשנית בחניכיים, במונחים של מצב הדלקת DOX מחקר זה נערך על מנת לבדוק את השפעת ) שבועיים לאחר הניתוח. EHI הקלינית והמולקולרית לפני הניתוח. המטרה המשנית הייתה להעריך את מדד ריפוי הפצע המוקדם ( מתרפאים עם אתרים בחניכיים הקשורים לפגמים תוך-גרמיים הדורשים ניתוח רגנרציה, בהם התגלה 44 החוקרים כללו בעבודה ) של המחקר טופלו אתרי הניסוי של תת-החניכיים באופן אקראי באמצעות מכשור, T 0( ). בנקודת הבסיס BoP דימום בעת בדיקה ( ) טופלו הפגמים באמצעות טכניקה של כירורגיה פולשנית מינימלית. T 1( ולאחר שבועיים DOX עם או בלי יישום מקומי של ) הוערך מדד T 2( , לצורך ניתוח סמנים ביולוגיים דלקתיים. שבועיים לאחר הניתוח T 1- והן ב T 0- נוזל חריץ החניכיים נדגם הן ב אחוזים לעומת 27.3( היה נמוך באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הבדיקה T 1- ריפוי הפצע. מספר האתרים בהם התגלה דימום ב בנוזל החניכיים ירדה באופן משמעותי בקבוצת MMP -9- ו Interleukin ( IL )-1 β , MMP -8 אחוזים). הכמות הכוללת של 72.7 בקבוצת 1.45±0.86 למדד ריפוי הפצע היה ערך ממוצע של T 2- , עם הבדלים רלוונטיים בהשוואה לביקורות. ב T 1- הבדיקה ב .2.31±1.43 הבדיקה ואילו בביקורת הוא היה מסקנות לבין מדד ריפוי הפצע. MMP -9- ו IL - 1 β לדברי החוקרים, נצפה מתאם חיובי מובהק מבחינה סטטיסטית בין כמות מדדי מקומי הראו ירידה בדלקת לאחר שבועיים, והציגו הפחתה בדימום ובכמות הכוללת של סמנים מולקולריים DOX אתרים שטופלו ב- מקומי הראו ריפוי מוקדם טוב יותר DOX הקשורים לקטבוליזם של רקמות בהשוואה לבקרה. יתר על כן, האתרים שטופלו ב של פצע שבועיים לאחר הניתוח. התצפיות הללו עשויות לאשש עוד יותר את חשיבות השליטה בדלקת המקומית לפני השימוש מקומי בטיפול הקליני בפרוטוקולים שנבחנו. DOX בטכניקות רגנרציה של החניכיים. לכן, לדעת מחברי המאמר ניתן לשלב

Aimetti M, Baima G, Aliyeva N, et al. Influence of locally delivered doxycycline on the clinical and molecular inflammatory status of intrabony defects prior to periodontal regeneration: A double- blind randomized controlled trial. J Periodont Res 2023; 58: 1096-1104

28

Made with FlippingBook Online newsletter creator