עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.7 מחלת החניכיים קשורה לריבוי תחלואה מחברי המאמר מציינים, כי המונח "תחלואה נלווית" מוגדר כקיומה של מחלה כרונית נוספת לצד מחלה ראשונית ואילו המונח "ריבוי תחלואה" משמש כאשר לאדם יש שתי מחלות כרוניות או יותר, אך הנוכחות של מחלות כרוניות בפה אינה נכללת בו. מחלת החניכיים הינה אחד מהמצבים הכרוניים הדלקתיים הנפוצים אשר אינם מדבקים והמחקר העולמי של נטל המחלות מדווח כי ברחבי אחוזים סובלים ממחלה חמורה. בקרב 10- אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים ממחלת חניכיים קלה עד מתונה ו 50- העולם כ אחוזים. מחלת החניכיים גורמת הן לתגובה דלקתית 25- , השכיחות של מחלת חניכיים חמורה מוערך אף ב 50 בני אדם מעל גיל , פיברינוגן, מולקולות של C והן לתגובה חיסונית מקומית ומערכתית וקשורה לעלייה בספירת תאי הדם הלבנים, חלבון תגובתי הידבקות תאים וציטוקינים פרו-דלקתיים. מעבר חיידקי הפה ומתווכים פרו-דלקתיים מהנגעים בחניכיים עשויה להחמיר תהליכים דלקתיים באיברים אחרים. כמו כן, ידועים גורמי סיכון משותפים למחלות החניכיים ומחלות מערכתיות (למשל, גיל מבוגר, מין זכר, עישון) וזוהו וריאנטים גנטיים משותפים, מצב המצביע על פוטנציאל לקיום מסלולים פתופיזיולוגיים משותפים. ישנם גורמים רבים שעלולים ליצור סיכונים בריאותיים ולהשפיע על הבריאות ומחלות שונות עשויות לחלוק את אותם הסיכונים הבריאותיים הבסיסיים, כגון גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים והתנהגותיים, כמו גם גורמים כלכליים ותרבותיים. כמו כן, יש לשקול ) רמת השכלה, הכנסה, תעסוקה, עוני וגיל. SEP את ההשפעה של גורמים סוציו-דמוגרפיים, כלומר מצב סוציו-אקונומי ( מטרה במחקר זה נבדק באם מחלות מתרחשות במקביל עם מחלת החניכיים ואלו מחלות אלו, על מנת להעריך את השכיחות של תחלואה נלווית וריבוי תחלואה ולזהות דפוסים ופרופילים של התחלואה והשפעתם של מצבים אלו וגורמים דמוגרפיים ושל אורח חיים לזיהוי קבוצות שונות של מתרפאים עם ריבוי תחלואה. החוקרים יצרו מאגר מידע מהמרכז האקדמי לרפואת השיניים באמסטרדם בני אדם בוגרים בנושאים כגון דמוגרפיה גיל, מין, מיקום סוציו-אקונומי וגורמי אורח החיים של 37,801 ), המכיל מידע על ACTA ( עישון, שימוש באלכוהול ושימוש בחומרים ממכרים ומחלות החניכיים ומחלות מערכתיות. הערכת מחלת החניכיים התבססה על מידע קליני, תוך שימוש בקודי תביעה, ונתוני המחלות המערכתיות נגזרו מההיסטוריה , עישון, שימוש באלכוהול ושימוש בחומרים SEP הרפואית שדווחה באופן עצמאי. לניתוחים הסטטיסטיים המותאמים לגיל, מין, ממכרים נעשה שימוש בניתוחי רגרסיה לוגיסטית וניתוח אשכולות. בני אדם עם מחלת החניכיים סבלו לעתים קרובות יותר ממחלה אחת או מחלות מרובות. יחס הסיכויים המותאם עבור חולים במחלת החניכיים עם עד ארבע מחלות מערכתיות נע . נמצא שהופעה של מחלת החניכיים קשורה עם מספר מחלות מערכתיות ושכיחות גבוהה יותר של תחלואה 1.20 לבין 1.46 בין הוגדר כקבוצה עם בריאות החניכיים ובריאות מערכתית ואילו 1 מרובה. החוקרים מציינים את קיומם של ארבעה אשכולות: אשכול היו בגיל הנמוך ביותר 1 כחולים במחלת החניכיים אשר אינם סובלים ממחלות מערכתיות כלשהן. בני אדם באשכול 4 אשכול אחוזים) ושימוש באלכוהול 13.6( ]) ובעלי השכיחות הנמוכה ביותר של גורמי אורח החיים, כולל עישון SD : 15.5[ 44.9( אחוזים 34.5 הכיל 2 הכילו גם את מחלת החניכיים והיו להם מספר מחלות מערכתיות שונות. אשכול 3- ו 2 אחוזים). אשכולות 3.9( אחוזים 45.9 הכיל 3 מבני אדם עם מחלת החניכיים והיו להם בעיקר מחלות בדרכי הנשימה, מערכת החיסון ומערכת העיכול. אשכול הייתה השכיחות הגבוהה ביותר של נשים 2 מבני אדם עם מחלת החניכיים והיו להם בעיקר מחלות קרדיו-מטבוליות. באשכול כלל בני 3 אחוזים). אשכול 8.9( אחוזים) ומשתמשי חומרים ממכרים 23.8( אחוזים) והשכיחות הגבוהה ביותר של מעשנים 63.1( אחוזים) ובעלי השכיחות 17.7( ]), בעלי השכיחות הגבוהה ביותר של משתמשי אלכוהול SD : 11.9[ 63.5( אדם בגיל הגבוה ביותר אחוזים). 3.8( הנמוכה ביותר של משתמשי חומרים ממכרים מסקנות לדברי החוקרים, המחקר מצביע על כך שבני אדם עם מחלות החניכיים לעיתים קרובות יותר סובלים מתחלואה נלווית וריבוי תחלואה. נוכחות אשכולות ברורים מעידה על חפיפה בפתו-פיזיולוגיה בין סוגים מסוימים של מחלת החניכיים לבין מחלות סיסטמיות ספציפיות. לכן, מחלת החניכיים עשויה להיחשב כחלק מתחלואה מרובה וכאחת המחלות המערכתיות המתרחשות במקביל בקבוצות מסוימות של בני אדם.

Beukers NGFM, Su N, van der Heijden GJMG, Loos BG. Periodontitis is associated with multimorbidity in a large dental school population. J Clin Periodontol 2023; 50: 1621-1632

30

Made with FlippingBook Online newsletter creator