עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.10 השפעת צורת הָאָּבָטמֵנט על מצב הרקמה סביב השתל ) חשובה על מנת למנוע חשיפת פני השטח של שתלים מחוספסים MBL מחברי המאמר מציינים כי מניעת אובדן העצם השולית ( (שהינם אידיאליים לאוסאואינטגרציה) לסביבת הפה. היווצרות ביופילם אורלי על אזורים קשים אלו ונוכחות גורמי סיכון שונים הן מקומיים והן של המאכסן עלולה לעורר התפתחות מחלה סביב השתל. בעבר הוצעו מספר גורמים המשפיעים על אבדן העצם אותם יש להבין. הוצע כי קיימת השפעה לרכיב האבטמנט בתותבת או לעיצוב הרכיב הטרנס מוקוזי על הרקמה הרכה סביב השתל ואובדן העצם. 30° על פי סקירה שיטתית שנערכה לאחרונה, נראה שלזווית שבין האבטמנט לשתל יש קשר למחלה סביב שתלים. זווית שמעל . סקירה שיטתית נוספת עם מטה-אנליזה 30° < בהשוואה לזווית שהינה MBL הציגה שכיחות גבוהה יותר של פרי-אימפלנטיטיס ו הראתה שעיצוב אבטמנט צר גרם לפחות אובדן העצם עם הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית, אך לא ניתן היה לראות השפעה על הרקמות הרכות. לדעת החוקרים, העדר ראיות זמינות מספיקות בנושא זה מצדיק ביצוע מחקרים חדשים על ההשפעה הפוטנציאלית של שינויי צורה של האבטמנט על מצב הרקמה סביב השתל. מחקר כזה עשוי להבהיר אם גובה האבטמנט או צורתו משפיעים על שינויים ברמת העצם סביב השתל. מטרה מ"מ עם צורות שונות (אבטמנט גלילי לעומת רחב) על שינויים ברמת 3 המחקר הנוכחי נועד לנתח את ההשפעה של אבטמנט בגובה העצם השולית (איבוד עצם או רמודלינג של עצם). כמטרות משניות נחקרו ההשפעה של צורת האבטמנט על הצלחת השתלים, ). החוקרים בחרו מתרפאים בעלי אזור מחוסר שיניים באופן חלקי, בו קיים צורך BoP ) ודימום בעת בדיקה ( PPD עומק הכיסים ( מ"מ 1 לשיקום קבוע שכלל תותבות הנסמכות על שני שתלים בלסת התחתונה או בלסת העליונה. השתלים הוחדרו לעומק של תת-קרסטלית לשם ריפוי ואוסאואינטגרציה. בניתוח בשלב השני, הוצב באופן אקראי מבנה אבטמנט בגובה שלושה מ"מ, עם שתי צורות שונות: אבטמנט גלילי (קבוצה גלילית) ואבטמנט רחב (קבוצה רחבה). שינויים ברמת העצם השולית נמדדו באמצעות צילום BoP ו- PPD חודשים לאחר ההעמסה. 12- ו 6 ,3 ,1- רנטגן פרי-אפיקלי מקביל במיקום האבטמנט, במיקום התותבת הסופית, וב מתרפאים. 25- שתלים ב 64 נמדדו גם בביקורי הבקרה. במחקר נכללו נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בשינויים ברמת העצם. קבוצת האבטמנט הגלילי הציגה בממוצע פחות רמודלינג ) מאשר קבוצת האבטמנט הרחב. יתרה מכך, הקבוצה הגלילית הראתה MBL ) ואובדן העצם השולית ( MBR של העצם השולית ( באופן משמעותי. BoP פחות מסקנות החודשים 12 לדברי מחברי המאמר, לצורת האבטמנט הייתה השפעה משמעותית על השינויים ברמת העצם השולית במהלך מאשר הרחב. מחקרים קליניים נוספים הכוללים מעקבים ארוכים יותר MBL ו- MBR הראשונים. האבטמנט הגלילי גרם לפחות וניתוח שינויים אחרים באבמנט נחוצים על מנת לשפר את ההבנה לגבי האופן שבו אבטמנט עשוי להשפיע על יציבות הרקמות סביב השתל.

Bernabeu-Mira JC, Peñarrocha-Diago M, Viña-Almunia J, et al. Influence of abutment shape on peri-implant tissue conditions: A randomized clinical trial. Clin Oral Impl Res 2023; 34: 1015-1024

36

Made with FlippingBook Online newsletter creator