עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.11 קשר בין עישון לבין מחלות סביב שתלים ) מוגדר כ'נוכחות של שינויים דלקתיים הפיכים של הרירית סביב השתל PM מחברי המאמר מציינים כי מוקוזיטיס סביב שתלים ( ) מאופיין כ'דלקת של הרקמה הרכה סביב PI ללא אובדן מתמשך של העצם השולית בסביבת השתל', בעוד פרי-אימפלנטיטיס ( השתל ואיבוד מתקדם של התמיכה הגרמית'. סקירה שיטתית ומטה-אנליזה שנערכה בעבר, הצביעה על כך שקיימת שכיחות של 24- אחוזים ו 27 הייתה PI ו- PM . במחקר חתך שנערך בספרד התגלה כי השכיחות של PI אחוזים ל- 22- ו PM אחוזים ל- 43 אינו צפוי, מצביעים על כך שמניעת מחלות PI אחוזים, בהתאמה ברמת המתרפא. בהתאם לנתונים אלו, ובהתחשב שהטיפול ב- על סיווג מחלות החניכיים וסביב שתלים, ישנן ראיות 2017 סביב שתלים הינה בעלת חשיבות מרכזית. לפי הסדנה העולמית לשנת גבוה יותר בנבדקים עם היסטוריה של מחלת החניכיים, בקרת רובד לקויה וחוסר תחזוקה שוטפת לאחר PI חזקות לכך שהסיכון ל מיקום שתלים. בנוסף, קיימות עדויות התומכות בכך שהשימוש בטבק הינו גורם סיכון להתפתחות והתקדמות של מחלות החניכיים ומשפיע על הרכב הביופילם, על תגובת המאכסן לריפוי פצע ועל הצלחת הטיפול בחניכיים. בכמה מחקרים הגיעו החוקרים למסקנה, שנים דווח על 10 . יתרה מכך, במחקר עוקבה פרוספקטיבי בן 31 עד 2.7 במעשנים הייתה גבוהה פי PI כי ההסתברות להתפתחות אחוזים במעשנים. בהקשר זה, התהליכים 17.9 אחוזים בקרב לא מעשנים לעומת 6 השכיחות של מחלות סביב שתלים ברמה של הביולוגיים המעורבים באוסאואינטגרציה ותחזוקה של רמות העצם סביב שתלים עלולים להיות מושפעים מעישון טבק, ומעשנים הראו פרמטרים קליניים ורדיוגרפיים חמורים יותר, כגון דימום בעת בדיקת מחדר, עומק כיסים ורמת העצם השולית מאשר לא מעשנים. יתר על כן, בכמה מחקרים הוכח כי טבק תורם להיווצרות דיסביוזיס של הביופילם והוצע כי עישון משנה את המיקרוביום סביב השתל המאופיין בקהילת פתוגנים עשירה מדולדלת מחיידקים קומנסיאליים אפילו במצב בריאות קליני. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לקבוע את הקשר בין טבק לבין מחלות סביב שתלים במדגם של מתרפאים שטופלו בשחזורים נתמכי שתלים במרפאת שיניים אוניברסיטאית, ולברר משתנים של המתרפא והשתל הקשורים למחלות סביב השתל. במסגרת המחקר ובסך 2013 עד 2001 מתרפאים שטופלו בשחזורים הנתמכים בשתל משנת 117- הרטרוספקטיבי הנוכחי, ניתחו החוקרים נתונים מ שתלים. המתרפאים נבחרו מתוך מסד נתונים אלקטרוני, והוערכו משתנים הקשורים למתרפא ולשתל. הם תעדו 450 הכל הוערכו מידע מפורט לגבי ההיסטוריה של העישון (מצב העישון, מינון מצטבר לכל החיים, משך החשיפה, עוצמת ההרגל והפסקת עישון). ) ופרי-אימפלנטיטיס PM ), מוקוזיטיס סביב שתלים ( H תוצאת המחקר העיקרית הייתה המצב סביב השתל [כלומר מצב בריא ( נבדקים 117 לעומת מצבי בריאות סביב השתלים. בסך הכל נכללו במחקר PI ו- PM )] ונערכו מודלים של רגרסיה המשווים בין PI ( ), אשר עברו שיקום באמצעות SD 11.6( בבדיקה 64.2 אחוזים) גברים], עם ממוצע גיל של 53( 62- אחוזים) נשים ו 47( 55[ .) SD 1.9( שנים בזמן התפקוד 8.0 ), עם ממוצע של SD 3.3( 4.6 שתלים. המספר הממוצע של השתלים למטופל היה 45 0 אחוזים) היו מעשנים בהווה. 16.2( 19- אחוזים) היו מעשנים לשעבר, ו 35.9( 42 , אחוזים) היו לא מעשנים 47.9( מתרפאים 56 PI ו- PM אחוזים) הציגו 31.6( 37- אחוזים) ו 35( 41- אחוזים) היו עם מצב בריא סביב השתלים, בעוד ש 33.4( משתתפים 39 אחוזים). במודל הרגרסיה נצפו 17.3( 78- אחוזים) ו 51.1( 230 ,) אחוזים 31.6( 142 בהתאמה. ברמת השתל, הערכים המקבילים היו קשרים משמעותיים למחלות סביב השתל עבור המספר הממוצע של שתלים בכל מתרפא, זמן התפקוד, שתלים שהונחו בו-זמנית עם רגנרציה מונחית של עצם, פני השטח של השתל, רירית קרטינית בהיבט הבוקאלי וגישה להיגיינה אינטרפרוקסימלית. בנוסף, סיגריות ביום הראו סיכון גבוה יותר באופן משמעותי להתפתחות פרי-אימפלנטיטיס. בנוסף, בניתוח 23- מעשנים בעבר של יותר מ שנים לפני הבדיקה האחרונה הציגו סיכון נמוך משמעותי להתפתחות של 21- הרגרסיה התגלה כי נבדקים שהפסיקו לעשן יותר מ שנים. 21 ≤ מחלות סביב השתלים מאשר אלו אשר הפסיקו את עישון בתקופה של מסקנות לדעת המחברים, עוצמת העישון הייתה קשורה לסיכון מוגבר להתפתחות פרי-אימפלנטיטיס. יתר על כן, הסיכון של מחלות סביב שנים כמו זה של אלו שלא עישנו מעולם. 21- שתלים עשוי להיות דומה בקרב אלו שהפסיקו לעשן במשך יותר מ

Martinez-Amargant J, de Tapia B, Pascual A, et al. Association between smoking and peri-implant diseases: A retrospective study. Clin Oral Impl Res 2023; 34: 1127-1140

38

Made with FlippingBook Online newsletter creator