עמותון - עמותת חיל האוויר - גיליון פסח תשע"ט 2019

ערב המורשת שנה ליסעורים״ 50״ בנושא: 6.6.19 יתקיים ביום חמישי בבסיס תל נוף

03-9533314 ניתן להרשם במוקד הטלפוני: לחצו כאן לרישום באתר העמותה

מודעת אתר נולד

עמותת חיל האוויר 09-9510251 : , פקס 09-9510250 : טל | 4610301 , הרצליה 303 . ת.ד amuta @ amutaiaf . org . il דוא”ל: | www . amutaiaf . org . il אתר:

פרסום דאלי עיצוב החוברת:

Made with FlippingBook Learn more on our blog