כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

פ ט ו ר מ מ ס ה כ נ ס ה

ש ל כ ם ג ם כ א ש ר

ה ז כ ו י ו ת ה ר פ ו א י ו ת

ל מ צ ו ת א ת

מ מ ש י כ י ם ל ע ב ו ד

בין

אין אחידות

ואומנם העיריות

לא רבים מודעים לכך כי גם כאשר אדם הסובל ממכלול של בעיות רפואיות וממשיך לעבוד ולהשתכר יכול אף הוא למצות את זכויותיו הרפואיות ובהתאם לקבל הטבות כספיות שונות. (יגיעה אישית) ו/או הכנסה הונית ( יגיעה שאינה אישית) לעיוור, או לנכה המוכר בשיעור 100% או ליחיד שמוכר בנכות בשיעור 90% המורכבת ממכלול נכויות שחושבו בחישוב מיוחד. את הפטור ניתן לקבל כאשר הנכות המזכה נקבעת ל – 185 יום ומעלה ועד ל – 6 שנים לאחור שקדמו לשנת המס בה נתקבל הפטור. בהתאם ניתן יהא לקבל החזרים על תשלומי המס ששולמו בגין כל שנת מס מזכה. לזכאות לפטור ממס שיכולה להוות חיסכון כספי עצום וסך ההחזר הכספי יכול ויהא לא מבוטל, נלוות הקלות מס נוספות . כך למשל, יקבל הזכאי 40% הנחה בארנונה ממועד קבלת הפטור ואילך . סעיף )5(9 לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס מהכנסה פירותית

והמועצות השונות, בחלקן ניתן יהא לקבל את ההנחה בארנונה לא רק משנת המס בה ניתן הפטור ואילך , כי אם ממועד הזכאות לפטור. הווה אומר כי, אם הפטור ניתן 6 שנים לאחור, שקדמו לשנת המס בה נתקבל , סך תשלומי הארנונה ששולמו עד למועד זה יזוכו והנכה ימצא עצמו פטור מתשלום ארנונה משך תקופה בהתאם לגובה המס ותקופת הזיכוי. לא זו אף זו, זכאות לפטור ממס הכנסה אף מקנה הקלות במס רכישה ויוכל ליהנות ממס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% במקום לפי מדרגות מס הרכישה הרגילות החלות ברכישת דירת מגורים, או מס רכישה ברכישת קרקע לבניית דירה. כי, מס הרכישה המופחת בשיעור 0.5% יחול על סכום רכישה שעד ל – 2.5 מיליון ₪ ועל החלק שאינו פטור לפי מדרגות המס הרגילות. היינו, על הסכום שבין 1,747,865 ( ₪ נכון לשנת )2021 לבין 2.5 מיליון .₪ ברכישת דירת מגורים בסכום שמעל ל - יובהר ושוב יכול ויהא זה חיסכון כספי לא קטן.

עו"ד שוש מרום

מס

2.5 מיליון ₪ ישלם

0.5% על

בשיעור

רכישה

למן

מלוא סכום הרכישה

השקל הראשון. מהקלה מיסויית זו יוכל הנכה ליהנות פעמיים בחיים בלבד. הנה כי כן, הפרשנות הרווחת בציבור למי הוא אדם נכה הזכאי למצות את זכויותיו הרפואיות הינה מוטעית ולו בשל העדר מידע על מכלול הזכויות הרפואיות המוקנות ע"פ חוק. ולסיכום אבקש להוסיף כי, גם במקרים בהם הוכר יחיד כנכה עם אובדן כושר עבודה מלא ומקבל את מלוא סכום קצבת הנכות אך בשל החשש מאיבוד הקצבה נמנע מלשוב לשוק העבודה, מלבד היותה של העבודה טובה לבריאות הגוף והנפש לטעמי, כדאי לזכור שחזרה לעבודה אינה סותמת את הגולל על מיצוי וקבלת הזכויות הרפואיות .

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

8

Made with FlippingBook Publishing Software