כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ה ז כ ו י ו ת ל ק צ ב ת נ כ ו ת כ ל ל י ת

מ ש ו ל מ ת

כ ל ל י ת

ל נ כ ו ת

ק צ ב ה

כ ל ל , א ו

ל ע ב ו ד

ל א ד ם ש ל א י כ ו ל

פ ח ת ה ב ש ל מ צ ב ו

ל ע ב ו ד

ש י כ ו ל ת ו

ו א ש ר

ה נ פ ש י

ו / א ו

ה ב ר י א ו ת י ,

מ ת א ו נ ה , א ו

מ מ ח ל ה , א ו

נ ו ב ע

מ ל י ד ה

מ מ ו ם

יודגש כי הכתוב במאמר זה נכתב בלשון זכר אך פונה כמובן לגברים ונשים כאחד

איילת בן שימול -ענטר, עו" ד ונוטריון

לפחות, או נכות רפואית משוקללת של 40% כאשר מתוכם לפחות 25% נקבעו בשל ליקוי אחד. קביעת שיעור הנכות מתבצעת על ידי וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ( לעקרת בית נדרש שיעור נכות רפואית משוקללת של 50% לפחות). פגיעה מלאה או חלקית ביכולת ההשתכרות (אי כושר עבודה) בדרגה של מעל 50% בשל הנכות. דרגות אי הכושר האפשריות הן ,60% ,65% 74% ו- .100% יצויין כי עד שנת 2009 דרגת אי כושר עבודה מלא הייתה בשיעור של ,75% ויש נכים שעדיין מקבלים את קצבת הנכות לפי החוק הישן. כן יודגש כי אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה , תחשב מבחינת ביטוח לאומי כעקרת בית, אם לא עבדה במשך 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים במהלך 48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה (אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התבעה. התהליך בנוגע לטיפול בתביעה מחולק למספר שלבים החל מרגע הגשת התביעה ועד הליכי הדיון בפני הוועדה הרפואית.

אם פגיעתו של אדם נובעת מתאונה בזיקה לעבודתו ברוב המוחץ של המקרים יהיה מומלץ להגישה במסגרת תביעה לתאונת עבודה אך שוב כל מקרה יש לבדוק לגופו.

א.תנאי זכאות מקדמיים: )1( האדם תושב ישראל )2( מלאו לו 18 שנה )3( עדיין לא הגיע לגיל פרישה

)4( בשל ליקוי גופני , שכלי או נפשי או כולם יחד הנובע ממחלה או מתאונה או ממום מלידה אינו יכול לעבוד כלל או שיכולותו להשתכר פחתה ב. תנאי זכאות גופם: במידה והאדם עונה על תנאי זכאות מקדמיים אלו על האדם לענות על שלושת התנאים המצטברים הבאים באופן זמני במשך 90 ימים רצופים לפחות, במהלך 15 החודשים שלפני הגשת התביעה לקצבת הנכות ואלו הם: הכנסות מעבודה ו/או ממשלח יד בסכום נמוך מ- 60% מהשכר הממוצע במשק, סכום זה עומד על 6,331 ש"ח החל ב .1/1/20

נכות רפואית משוקללת בשיעור של % 60

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software