כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

נ ג י ש ו ת ע ל ק צ ה ה מ ז ל ג

לנגישות במקומות ובשירותים מסחריים וציבוריים , המחייבים מקומות וגופים ציבוריים ומסחריים לבצע בהם התאמות נגישות . חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 מקבע את זכות האנשים עם מוגבלות לשוויון ואת מחויבותה של החברה להגשמת זכויותיהם . על פי סעיף 5 לחוק, אדם עם מוגבלות ": אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית , קבועה או זמנית , אשר בְשׁׁלּהּ מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים ." למותר לציין, כי אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו , והכל בהתאם להוראות כל דין. פרק הנגישות הוסף לחוק השוויון בשנת 2005 ומעגן את מחויבות החברה להתאים את סביבתה, לרבות מבנים ותשתיות , ואת שירותיה, ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.

בחיי

ולהתנהל

להמשיך

המעש ובמישור החברתי ודווקא הדאגה לבריאותם , הנפשית והפיזית , חייבה, כאמור, היצמדות לעקרונות אלה, ולו למען יקבלו הזדמנות שווה לממש את מלוא הפוטנציאל . על פי אתר ויקיפדיה "נְגִישׁוּת היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות , נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, לרבות אנשים שהיכולות שלהם באחד מתחומים אלה נמוכות עד כדי ( לקויות) לדוגמה: התאמת המערכת לקצרי ראיה, כבדי ראייה או עיוורים היא שיפור בנגישות המערכת). הנגישות היא תת- תחום של השמישות - התחום העוסק בהתאמת המערכת לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר ( לדוגמה: התאמת המערכת לשימושם של ילדים , תיירים או אנאלפביתים היא שיפור בשמישות המערכת)...". דיני נגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלות מצויים באוסף סבוך של חוקים, תקנות ותקנים , שמטרתם למנוע אפליה של אנשים עם מוגבלות ולהבטיח את זכותם

בחירת כותבת המאמר בנושא זה אינה מקרית. חני דקל-אלבז, עו"ד, מגשרת ונוטריון לאחר משנה של התמודדות בכל קנה מידה, שלא הייתה פשוטה, בלשון ההמעטה, נגד נגיף הקורונה, על השפעותיו , הגיעה כותבת המאמר למסקנה, כי דווקא התמודדות זו הוכיחה עוד יותר את חשיבות הנגישות וקיומה . לכאורה, מכורח המציאות שהייתה, ההגבלות והסיכון הבריאותי , הרי שנדמה, כי היה על נושא הנגישות להיות מוזז לקרן זווית . ברם, לעניות דעת הכותבת, דווקא המצב דלעיל הגביר נחיצות קיום דיני הנגישות, שהרי אילולא הם, לא יכלו האנשים עם מוגבלויות יותר

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software