האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

סרטן השד הוא הסרטן הראשון בשכיחותו כגורם תמותה בנשים מכל קבוצות האוכלוסייה בישראל. בשנת 0102 נפטרו נשים מסרטן חודרני של השד, 963 בישראל מהן 768 (%09) יהודיות, 36 (%5.6) ערביות ו-33 (%5.3) "אחרות". שיעורי התמותה המתוקננים לגיל של סרטן שד חודרני מוצגים עבור יהודיות וערביות בלבד, בשל המספר הנמוך של ה"אחרות". בעשור האחרון, 1002-0102, שיעורי התמותה מסרטן הן ביהודיות והן ירידה השד נמצאים במגמת בערביות; שיעור התמותה בשנת 1002- היה 1.12 ו-6.02 ל-000,001 ביהודיות ובערביות, בהתאמה, ובשנת-0102 היו השיעורים המקבילים 1.81 ו-8.11 ל-000,001, בהתאמה. המגמות העיתיות במהלך 13 השנים בשיעורי יציבות 0891-0102 מורות על התמותה בקרב יהודיות עד אמצע שנות בשיעורי התמותה. ירידה ה-09', מאז נצפית בשיעורים אלה עלייה בקרב ערביות נצפית בשיעורי יציבות עד שנת 0002, לאחר מכן התמותה, ובשלוש השנים האחרונות, נצפתה בשיעורי התמותה (תרשים 6). ירידה השוואה בינלאומית השוואת שיעורי ההיארעות של סרטן השד בישראל לשיעורים המדווחים ממדינות

ירידה, הן בנשים יהודיות והן בנשים ערביות. במקביל, ההישרדות היחסית מהמחלה לחמש שנים נמצאת במגמת עלייה. תודות לקיומה של תכנית לאומית לגילוי מוקדם של המחלה עולה שיעור הנשים המאובחנות בשלב מחלה מוקדם, מה שיכול לספק הסבר חלקי לירידה בשיעורי התמותה ולעלייה בהישרדות היחסית, בנוסף לשיפור הטיפול. הגיל הממוצע בעת האבחנה עולה גם הוא, אולם הוא עדיין נמוך יותר בנשים ערביות בהשוואה ליהודיות, ומשקף ככל הנראה את התפלגות הגיל השונה בין שתי קבוצות האוכלוסייה. בהשוואה בינלאומית, ישראל נמצאת מעל הן ביחס להיארעות OECD ממוצע מדינות ה- המחלה והן ביחס לתמותה ממנה.

(לשנת 9002) מורה, כי ישראל OECD ה- , OECD ממוקמת מעל ממוצע מדינות ה- במקום הרביעי מלמעלה, מתחת לבלגיה, צרפת והולנד (שמציגות שיעורים גבוהים יותר). מבחינת התמותה מהמחלה, גם כאן ישראל , OECD ממוקמת מעל ממוצע מדינות ה- במקום החמישי מלמעלה, מתחת לבלגיה, דנמרק, אירלנד והונגריה (שמציגות שיעורים גבוהים יותר). כפי שהוזכר קודם שיעורי התמותה הסגוליים קשורים קשר הדוק לשיעורי ההיארעות: כאשר מחלה שכיחה יותר באוכלוסייה, גם שיעורי התמותה ממנה גבוהים יותר. עם זאת, ראוי לציין כי בישראל, כמו גם במדינות האחרות, כאשר מושווים שיעורי OECD ה- התמותה מסרטן השד בין שנת 0002 לשנת 9002, ניכרת ירידה ברורה. סיכום סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר בישראל בקרב נשים מכל קבוצות האוכלוסייה. לנשים יהודיות ייצוג-יתר בעוד שלנשים ערביות תת ייצוג בקרב החולות. בשנים האחרונות התייצבו שיעורי ההיארעות של המחלה ושיעורי התמותה נמצאים במגמת

רשימת ספרות

1. World Health Organization (WHO). Breast cancer: Prevention and control. [Internet]. Geneva: WHO; 2014. Avaiable from: http://www.who.int/cancer/ detection/breastcancer/en/index.html 2. Esserman LJ, Thompson IM, Reid B. Overdiagnosis and overtreatment in cancer. an opportunity for improvement. JAMA 2013; 310(8):797-8. 3. Fan L, Zheng Y, Yu KD, Liu GY, Wu J, Lu JS et al. Breast cancer in a transitional society over 18 years: trends and present status in Shanghai, China. Breast Cancer Res Treat 2009; 117(2):409-416.

12

Made with FlippingBook - Online catalogs