האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

קבוצות בסיכון

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

טבלאות

Breast cancer susceptibility genes טבלה מס. 1: Apostolou P, Fostira F. Hereditary breast cancer: the era of new susceptibility genes. Biomed Res Int. 2013;2013:747318. Epub 2013 Mar 21 [1]

Gene or locus (chromosomal location)

Syndrome

Neoplasm

Lifetime risk

Genes with high-penetrance mutations

BRCA1 (17q12–21)

Female breast, ovarian cancer

40–80%

Hereditary breast/ovarian cancer syndrome

Male and female breast, ovarian, prostate, and pancreatic cancer Breast cancer, sarcomas, leukemia, brain tumours, adrenocortical carcinoma, lung cancers

BRCA2 (13q12-13)

20–85%

Li-Fraumeni syndrome

TP53 (17p13.1)

56–90%

Breast, thyroid, endometrial cancer

Cowden syndrome

PTEN (10q23.3)

25–50%

Other: benign hamartomas, macrocephaly

Breast, ovarian, cervical, uterine, testicular, small bowel, and colon carcinoma Other: Hamartomatous polyps of the small intestine, mucocutaneous pigmentation Hereditary diffuse gastric, lobular breast, colorectal cancer

Peutz-Jeghers syndrome STK11 (19p13.3)

32–54%

Hereditary gastric cancer

CDH1 (16q22.1)

60%

Moderate-penetrance mutations

ATM- related

ATM (11q22.3)

Breast and ovarian cancers

15–20%

CHEK2- related

CHEK2 (22q12.1)

Breast, colorectal, ovarian, bladder cancers

25–37%

PALB2-related

PALB2 (16p12.1)

Breast, pancreatic, ovarian cancer, male breast cancers 20–40%

BARD1 (2q34-q35), BRIP1 (17q22–q24), MRE11A (11q21), NBN (8q21), RAD50 (5q31), RAD51C (17q25.1), XRCC2 (7q36.1), RAD51D (17q11), ABRAXAS (4q21.23)

Moderate risk breast/ ovarian cancer

Breast and ovarian cancers

variable

טבלה מס. 2: מוטציות בגנים הקשורים לסרטן שד ושחלות ) באוכלוסייה בישראל BRCA1 , BRCA2 (שאינם

אחת המסקנות מגישה זו היא, שייתכן והנטייה המורשת לסרטן שד ושחלות בגנים שונים , היא מורכבת יותר: קרוב BRCA1 BRCA2 מ- לודאי שתהיינה מוטציות פתוגניות שיאותרו במספר בודד של משפחות, בכמות גנים רבה, כשבכל משפחה יאותר גן אחר. אפשרות נוספת היא שהרקע הגנטי נובע משינויים במבנה ובמספר עותקי הד.נ.א., ולא משינויי רצף. אפשרות נוספת היא שקיימים שינויים באזורי הבקרה של הגנים, ולא שינויי רצף בתוך הגנים עצמם.

פרסום

מספר המוטציות

הגן

Laitman et al 2007

missense 3

CHEK2

Catucci et al 2012 [4]

missense 1

BRIP1

Figer et al 2002 [2]

None

PTEN

Ohayon et al 2005 [3]

None

TP53

Catucci et al 2012 [4]

PALB2 None

Kushnir et al 2012 [4,5]

None

RAD51C

33

Made with FlippingBook - Online catalogs