האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

חיובי עם HER 2 TNBC הסרטן הללו: עם Luminal B שלילי, וסרטן מסוג PR/ER שלילי; אך לא בגידולים מסוג HER 2 שלילי), או מסוג HER 2) )ER( חיובי Luminal A חיובי [5]. HER עם 2 Luminal B (מחקר pooled analysis לאחרונה פורסם של ארה“ב FDA באמצעות שאלונים) ביוזמת ה- שאסף נתונים מ-21 מחקרים בין לאומיים (כולל 7 המחקרים מגרמניה שהוזכרו לעיל), בטיפול טרום ניתוחי בסרטן שד שכללו בסה“כ 559,11 חולות ומתוכם עבור 496,5 (%25) חולות נאסף מידע על תת הסוג של המחלה. הזמן הממוצע של המעקב היה גבוה במקצת מ-5 שנים. בדומה לממצאי המחקר הגרמני, והישרדת PCR האנליזה הראתה קשר ישיר בין בקרב חולות ב-3 תתי סוגים: סרטן שד מסוג ; בקבוצה של HER2 pos ,ER neg , PgR neg . אלו גם הקבוצות TNBC ;ובאלו עם Luminal B . בנוסף PCR עם האחוזים הכי גבוהים של לכך, העבודה זאת הראתה שלא היה הבדל שמאפשר PCR משמעותי בין הגדרות של , או לא מאפשר שארית in situ שארית מחלה בכלל, בהשלכות על ההישרדות [31]. לכן היא: ללא מחלה חודרנית PCR ההגדרה של עדיין מקובלת Situ בבלוטות או בשד, אך מחלה כסטנדרט (41). בשתי העבודות, חלק ניכר חיובי, לא קיבלו HER מהחולות עם מחלת 2 , מכיוון שהן חלו לפני העידן שבו trastuzumab טיפול זה הוכח כיעיל, בטיפול אדגובנטי או נאו- אדגובנטי [5,31]. מגיעים PCR בטבלה אפשר לראות שאחוזי ה- trastuzumab ל %05 בקרב חולות שקיבלו שלילי. יחס ER/PR חיובי, ו- HER עם תת סוג 2 ( הנמוך, 80.0 מראה Hazard ratio) הסיכון, בתת סוג זה, מעלה משמעותית את PCR שה- הסיכוי להישרדות [31]. MD עבודה שנערכה במרכז הסרטן בשנת 8002, השוותה תגובה Anderson לטיפול כימי נאו-אדג’ובנטי והישרדות בחולות , לעומת סוגי סרטן TNBC עם סרטן שד מסוג היה כפול PCR אחרים. נמצא, ששיעור ה- לעומת הקבוצה שכללה ,TNBC בקבוצת ה חולות עם סוגים אחרים של סרטן שד

הגבוה ביותר (%8.54) לעומת PCR את שיעור ה- %0.92 בלבד בזרוע של הטיפול הסטנדרטי. ממצא נוסף ומעניין במחקר זה היה בזרוע של החולות שטופלו בנוגדנים בלבד, בלי כימותרפיה %8.61 מהחולות : ( docetaxel ציטוטוקסית (בלי - תוצאה המראה שגם כאשר נמנע PCR השיגו מהחולות לקבל טיפול כימי בשל רעילותו, ניתן לטפל בהן באופן מוצלח יחסית ללא כימותרפיה trastuzumab יחד עם pertuzumab ב- וכימותרפיה, כטיפול טרום ניתוחי בסרטן חיובי. ההגדרה והמשמעות HER שד עם 2 לאחר טיפול טרום PCR הפרוגנוסטית של ניתוחי בסוגים השונים של סרטן שד נבדקה )pooled analysis( באמצעות ניתוח מסכם שכלל 7 מחקרים בטיפול טרום ניתוחי, בעבודה שנערכה בגרמניה שפורסמה בשנת 2102. להלן סוגי הסרטן שנבדקו: ] Estrogen receptor (ER)] positive pos .1 , progesterone receptor (PgR) pos ו/או ודרגה היסטולוגית )negative) HER2 neg . (Luminal A) 1 או 2 ; או HER2 pos ו- PgR pos ו/או ER pos .2 ודרגה HER2 neg ,PgR pos ו/או ER pos .)Luminal B( היסטולוגית 3 - באמצעות נוגדנים בלבד [21]. טיפול FDA לאחרונה אישר ה- העבודה באה לענות על שתי סוגיות: האחת , והשנייה - PCR חוסר אחידות בהגדרה של העובדה שסרטן שד היא מחלה הטרוגנית. שונה בתתי PCR המשמעות הפרוגנוסטית של הסוגים השונים של סרטן השד. במחקר השתתפו 773,6 חולות במסגרת 7 מחקרים אקראיים, בהם קיבלו המשתתפות טיפול נאו- אדג’ובנטי. נמצא הבדל משמעותי בהישרדות ללא מחלה בחולות ללא שארית מחלה , לעומת אלה in situ חודרנית או גידול מסוג שנמצאה אצלן שארית גידול מסוג חודרני או . ממצא מאוד חשוב במחקר היה DCIS מסוג שיפרה את שיעורי ההישרדות PCR שהשגת ללא מחלה בחולות שסבלו מאחד מסוגי . HER2 pos ו- PgR neg , ER neg .3 HER2 neg , ו- ER neg, PgR neg .4 . )triple negative-TNBC(

טופלו חולות סרטן שד עם ביטוי יתר של בכימותרפיה טרום ניתוחית. באופן HER 2 אקראי נבחרו מחצית מהחולות וטופלו בנוסף לכימותרפיה כחלק trastuzumab ב- מהטיפול הטרום ניתוחי. המחקר הופסק אחרי שרק 43 חולות סיימו את הטיפול (מתוך 461 חולות שהיו מתוכננות להיות כלולות במחקר) שבא לידי PCR בגלל היתרון הגדול בהשגת ביטוי בשלבים מוקדמים של המחקר [01]. TECHNO בשנת 1102 פורסמו תוצאות מחקר שבדק את היעילות והבטיחות של הוספת לטיפול נאו-אדג’ובנטי בחולות trastuzumab . במחקר השתתפו 712 HER עם ביטוי יתר של 2 חולות שסבלו מגידול שמימדיו גדולים מ-2 ס”מ שקיבלו בנוסף לטיפול הכימי, תוספת של לפני הניתוח. הטיפול בתרופה trastuzumab זו נמשך שנה לאחר הניתוח. התגובה לטיפול ) הוגדרה כהיעדר מחלה חודרנית בשד PCR ( עמד על PCR או בבלוטות הלימפה. שיעור ה- %93, וניתוח משמר שד התאפשר בקרב %46 מהחולות. ההישרדות ללא מחלה עמדה על , לעומת %37 PCR %88 בקבוצת הנשים עם , ואילו ההישרדות ל-3 שנים PCR בקבוצה ללא עמדה על %69 לעומת %68, בהתאמה. מסקנת העלתה trastuzumab הניסוי הייתה שתוספת בגידולים עם ביטוי יתר של PCR את שיעור ה- , ובחולות אצלן הייתה נסיגה פתולוגית HER 2 מלאה, התוצאות לטווח ארוך היו טובות יותר. לעומתן, הקבוצה שבה נמצאה שארית גידול הייתה בסיכון להישנות מחלה ואף למוות [11]. ההתפתחות האחרונה בטיפול הטרום ניתוחי היא תוספת HER בחולות עם ביטוי יתר של 2 .)™ pertuzumab, Perjeta™ הנוגדן פרטוזומאב ( 417 : NeoSphere בשנת 2102 פורסם מחקר חיובי שהיו מיועדות HER חולות סרטן שד עם 2 לקבל טיפול טרום ניתוחי טופלו באופן אקראי באחד מ-4 הטיפולים הבאים: הטיפול הסטנדרטי docetaxel,pertuzumab .1 . docetaxel,pertuzumab,trastuzumab .2 . pertuzumab,trastuzumab .3 . docetaxel, pertuzumab .4 אלו שקיבלו את כל 3 התרופות, , השיגו trastuzumab ,docetaxel ,pertuzumab

ו-

96

Made with FlippingBook - Online catalogs