האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

האגודה למלחמה בסרטן (ע"ר) רשימת הסניפים משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן - בית מטי – לזכרה של מטילדה רקנאטי 5310302 מיקוד 437 . גבעתיים ת.ד 7 רח' רביבים 03-5719578 : , פקס 03-5721616 : טל 16:00-7:30 ,' שעות וימי פעילות: ימים א'-ה

® מטה הסניפים ו'הקש בדלת' – גב' שיר בוטל-צור ® מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת'

03-5732327 : , פקס 03-5721699 : טלפון yonitm@cancer.org.il מייל: 16:00-07:30 ' שעות וימי פעילות: א'-ה

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית - מר פאתן ג'טאס המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי 1615001 נצרת 20064 ת.ד 04-6467507 : , פקס 04-6550655 : טלפון 050-5366762 : נייד פאתן ג'טאס sabrenb@cancer.org.il מייל: 14:30-08:30 ' שעות וימי פעילות: ב'-ו

מרכז פעילות החברה הערבית בדרום

באר שבע 7 בית אביסרור, בן צבי 08-6271228 : טלפון

מנהלת סניפי צפון של האגודה למלחמה בסרטן – גב' תמר פינקלשטיין מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה - מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אהרון ואולגה רוזנפלד בת גלים חיפה 25 רח' אהרון רוזנפלד 153-4-8511712 : , פקס 04-8511712/5 : טל 050-2099418 : נייד tamarf@cancer.org.il מייל: 8:00-16:00 ' שעות וימי פעילות: א'-ה

110

Made with FlippingBook HTML5