האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

סרטן המעי הגס

, במסגרת חודש המודעות לסרטן המעי 2018 במרץ הגס והחלחולת, הוצגו על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים שדווחו על , סגנית מנהלת המרכז פרופ' ליטל קינן-בוקר ידי הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן: • מתושבי ישראל עם 3,016 אובחנו 2015 בשנת 2015 סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת. בשנת היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים, אחרי סרטן הערמונית; השני בשכיחותו בנשים יהודיות אחרי סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו בנשים ערביות אחרי סרטן השד. • שיעורי ההיארעות (מספר המקרים החדשים) ) של סרטן המעי 100,000- המתוקננים לגיל (ל 24.0- ו 28.2 היו 2015 הגס והחלחולת בשנת בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. בקרב ערבים היו בנשים, ואילו בקרב 21.6- בגברים ו 26.3 השיעורים .22.8- ו 42.6 , 'אחרים' היו השיעורים המקבילים • סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר. הן ביהודים והן בערבים, בשני המינים, שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל .75+ , והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 60 מגיל הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל 2015 בשנת שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם לאחריו) 64 ; בנשים יהודיות 72 ; בגברים יהודים 70 היה בגברים 65 ; בנשים ערביות 64 ; בגברים ערבים בנשים 'אחרות'. 69- 'אחרים'; ו • ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם לפי מקום הלידה. בילידי אירופה-אמריקה ובילידי אפריקה נצפו :2015 שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת בגברים ובנשים 100,000- השיעור המתוקנן לגיל ל , בהתאמה, 28.4- ו 36.6 ילידי אירופה-אמריקה היה בנשים. 27.8- בגברים ו 27.5 , ובקרב ילידי אפריקה בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי: בילידי אסיה היו

בנשים, ובילידי 16.2- בגברים ו 21.9 השיעורים , בהתאמה. 20.0- ו 21.7 , ישראל השוואה בינלאומית , ישראל ממוקמת במקום OECD על פי נתוני ה- בעולם בהיארעות סרטן המעי הגס בקרב נשים 8- ה בקרב גברים. למרות ששיעור המקרים 14- ובמקום ה , OECD החדשים בשנה גבוה ביחס לממוצע ה- שיעור התמותה מסרטן המעי הגס בישראל נמוך . OECD מממוצע ה- נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומפעיל מזה למעלה מעשור את התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. התוכנית, פועלת במתכונת דומה לתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד, ומבוססת על העובדה כי גילוי בשלב מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה. במסגרת התוכנית מוזמן כל אדם על ידי קופת החולים בה הוא חבר, 50 מעל גיל לבצע אחת לשנה בדיקת דם סמוי בצואה. חולים הנמצאים בסיכון גבוה זכאים לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם להמלצות הרופא. האגודה למלחמה בסרטן מלווה מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית במסע הסברה נרחב באמצעי התקשורת בחודש מרץ - חודש המודעות לסרטן המעי הגס (מידע נוסף על פעילות ההסברה של האגודה בפרק 'הסברה וקידום בריאות'). שיעור המאובחנים בשלב המחלה המוקדם עלה , ככל השנים האחרונות 25- ב 31%- ל 17%- מ כפועל יוצא של עליית שיעור ההשתתפות הנראה בתוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי . הגס והחלחולת, כמו גם עליית המודעות למחלה על פי התוכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה, מאוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון נבדקו 60%- כ , אך יש צורך בהגברת ההיענות. 2015 בשנת

30

Made with FlippingBook HTML5