האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

סרטן העור

שנה שהאגודה למלחמה בסרטן 20- למעלה מ מקיימת את שבוע המודעות לסרטן העור במטרה להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור. בפעילות ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות, לשימוש בכל אמצעי ההגנה המסייעים בצמצום החשיפה לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם. במהלך שבוע העור, יוצאת האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה לציבור באמצעי התקשורת, מפיצה חומרי הסברה במוסדות ציבור וחינוך שונים (גנים, בתי ספר, מתנ"סים ועוד), ובשיתוף עם כל קופות החולים, מעמידה לרשות הציבור הרחב מערך ארצי תחנות בדיקה, המאוישות על ידי רופאי 300- של כ עור וכירורגים פלסטיים ברחבי הארץ. השנה השתתפו בשבוע המודעות אלפי ישראלים שביצעו בדיקות עור, ונקבעו תורים רבים נוספים במהלך השנה. , ל ר ג ל שב ו ע הע ו ר , פ רסמה 2 0 1 8 במא י האגודה למלחמה בסרטן הודעה לעיתונות ובה הוצגו נתוני המחלה העדכניים, מחקרים חדשים ועוד. כמו כן, קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת ויישמה מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות (מידע נוסף בפרק 'הסברה וקידום בריאות'). מעיקרי הנתונים המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן, במרכז הלאומי לבקרת מחלות, שבמשרד , פרופ' ליטל קינן-בוקר הבריאות, אשר הוכנו על ידי גב ' י ה ו ד ית פ ישלר , ד"ר ברברה סילברמן עולה כי: גב' ריטה דכטיאר ו • חולים חדשים 1,674 אובחנו בישראל 2015 בשנת עם מלנומה של העור. רוב החולים היו יהודים; שיעורי התחלואה בערבים נמוכים ביותר. • ) מהחולים החדשים היה גידול 1,115( לכשני שליש ) אובחנו עם גידול ממוקד. 559( חודרני; כשליש הן עבור מלנומה חודרנית והן עבור מלנומה ממוקדת של העור, שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר נצפים בגיל המבוגר. ביהודים ילידי ישראל

וכן ילידי אירופה-אמריקה נצפו שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר. • המגמות העתיות של מלנומה חודרנית של העור מצביעות על 1980-2015 ביהודים בישראל בשנים +5.4%= עלייה מובהקת בגברים (אחוז שינוי שנתי אחוז השינוי השנתי ירד ;1980-1993 בשנים ). בנשים נצפתה 1993-2015 בשנים +0.9%- ל (אחוז שינוי 1980-1993 עלייה מובהקת בשנים ,1993-2015 ), ולאחר מכן, בשנים +4.1%= שנתי המגמה התייצבה. ברוב מדינות העולם המערבי נצפתה עלייה בשיעורי התחלואה. • המגמות העתיות של מלנומה ממוקדת של העור מצביעות על 1980-2015 ביהודים בישראל בשנים בין 16.4% עלייה מובהקת בגברים בשיעור שנתי של 1998 בין 1.8% ובשיעור שנתי של 1998- ל 1980 . גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת לכל 2015- ל 1980 בין 14.1% אורך התקופה, בשיעור שנתי של 1998 בין 2.3% , שירד לשיעור שנתי של 1998- ל מגמה זו מצביעה על מודעות לסיכון .2015- ל . למחלה ועל עלייה בשיעור הגילוי המוקדם שלה • 6,992- חיו בישראל כ 2015 נכון לסוף שנת אזרחים שאובחנו עם מלנומה של העור בשנים מהם אובחנו עם מלנומה 4,675 :2011-2015 מהם אובחנו עם מלנומה 2,317- חודרנית ממאירה ו ממוקדת של העור. • אנשים בישראל 185 נפטרו בישראל 2015 בשנת ממלנומה חודרנית ממאירה של העור. עיקר התמותה נצפתה בגיל המבוגר. בקרב ערבים בישראל, שיעורי התמותה ממלנומה של העור נמוכים מאוד. • המגמות העתיות בשיעור התמותה ממלנומה חודרנית ממאירה של העור ביהודים בישראל בשנים מצביעות על יציבות בגברים ובנשים, 1980-2015 לכל אורך התקופה. • 91% , על פי הנתונים של רישום הסרטן הלאומי אובחנו בשלב מוקדם, כך שאנו מצפים לשיפור בנתוני התמותה בעתיד.

31

Made with FlippingBook HTML5