דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

ם." ָ ע ְ נ ִ ךָ י ׁ ְ ש ְ פ ַ נ ְ ת ל ַ ע ַ ד ְ ךָ ו ֶ בּ ִ ל ְ ה ב ָ מ ְ כ ָ בוֹא ח ָ י ת ִ "כּ משלי, ב׳

Made with FlippingBook - Online catalogs