המרכז הקהילתי עמק חפר - פעילות מחלקת ותיקים לחודש ינואר 2021

מ ר כ ז ק ה י ל ת י ע מ ק ח פ ר

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

פעילות מחלקת ותיקים

2021 ינואר

מ ר כ ז ק ה י ל ת י ע מ ק ח פ ר

Made with FlippingBook HTML5