תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- נוסף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

קבוצת התייעצות ושיתופי פעולה מבוססת שכנות

תחזוקת הקבוצה, הנגשת מידע אזורי, עידוד לשיתוף מפגשי תושבים יזמים, חיבור מחלקות המועצה הרלוונטיות, חיבור תושבים הנגשת פעילות הכפר בקרב בעלי תפקידים

מפגשי רכזות קהילה אזורי

שוטף

מפגשים בשנה 4

מנהלת אשכול

חיבור תושבים לעשיה במועצה

נובמבר

6,000

יוזמות חדשות בשנה 2 קידום

יוזמות תושבים

מנהלת אשכול עם נציג הכפר מנהלת האשכול ורכזי החינוך ביישובים

פעילויות לחיבור הכפר לקהילות 3 השכנות

הכרות עם קיום הכפר ופעילותו

חיבור כפר תקווה לאזור המערבי

מאי

2,000

חיבור בין מערכות חינוך חברתי - בית הספר 'מרחבים'

תכנון מפגשים עם הקהילות המזינות את בית הספר וצוות בית הספר, חלוקת אחריות

ממשקי עבודה משותפים ויצירת פעילות שיא משותפות

שוטף

2,000

3,000

מפגשים משותפים בחופשים 3

ישובים - אשכול מערבי

102 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator