תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב באש"ח

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

כיבוי אש - עבודה על אישורי הרשות לכבאות מוסדות לפי דרגות 80 כ- סיכון

עבודה על השלמת דרישות מוסדות 20 כיבוי אש בכ-

עבודה על השלמת דרישות כיבוי מוסדות 20 אש בכ-

50

כלל היישובים

300

מזגנים 20-30 החלפה של

מזגנים 20-30 החלפה של

מוסדות חינוך

החלפת מזגנים

מנהל מחלקת אחזקה

אחזקת שבר ומונעת

בטיחות בעבודה - הכשרות בטיחות לעובדים כמתחייב בחוק

31.12.2022

הרצאת בטיחות שנתית על ידי ממונה בטיחות בעבודה יום עיון לצוות מדור אחזקה ואבות הבית בבתי הספר בנושאי בטיחות גני מועצה 25 סבב גנים בכ- ביצוע תחזוקה מונעת ובקשות הגננות א. ביצוע תחזוקה שוטפת ב. | חצרות משחקים 32 ב- 39 ניהול הצעות להיתרים ב- ישובים

5

כלל היישובים

40

כלל היישובים

המשאב האנושי

הנדסה

גני מועצה ביצוע 25 סבב גנים בכ- תחזוקה מונעת ובקשות הגננות א. הוצאת היתרים לחצרות משחקים במוסדות ציבור, סה"כ 8 ב. ביצוע לפי היתרים ב- | 24 ישובים ב. דוחות שלביים | א. הכנת מכרז 100% ג. ביצוע | ואישורים א. מכרז ליועץ בטיחות. ב. קבלת ישובים 5 הצעות מחיר ג. ביצוע ב- ב. הגשת | א. תזכורת ליישובים 06.2022 אישורים עד

סבב גנים - טיפול בבקשות גננות ותחזוקה מונעת

40

כלל היישובים

תחזוקה ואישורים שנתיים לחצרות משחקים שבאחריות המועצה טיפול בבטיחות - אולמות ומגרשי ספורט שבאחריות המועצה תחזוקה ואישורי בטיחות בחצרות משחקים בטיחות במבני ציבור באחריות הועד בישובים

31.08.2022

500

מועצה

מנהל מחלקת מבני ציבור

בטיחות ואישורים

01.06.2022

150

מועצה

31.12.2022

1,000

ישובים 5 ביצוע ב-

ישובים

14.06.2022

150

ביצוע חריג על ידי המועצה

מועצה

118 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator