תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומ ת

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

המשך חיבור נחל ציפורי מראס עלי עד למעיינות ציפורי

השלמת פרויקט שיקום נחל ציפורי פיתוח ושיקום נחל טבת ועדשים

רבעון רביעי

העברת הפרויקט לקרן 'יד הנדיב'

רבעון שלישי

קבלת תמיכה לביצוע

הגשת קול קורא

פיקוח ופיתוח שטחים פתוחים

מנהל אגף

בהתאם לצורך ולפי הנחיות משרד הגנ"ס ישובים 2 הסדרת פתרונות אשפה ל - שכנים מפגשי העשרה ולמידת עמיתים 3 לשלושים פעילים עשרים וחמישה משתתפים בקורס חקר טבע

שוטף

24,000

הדברה מונעת במוקדי מים עומדים

איכות הסביבה

סיוע מציאת פתרונות קצה לפסולת היישובים השכנים

קידום הנושא מול רשויות שכנות ומול אשכול הגנ"ס

רבעון רביעי

605,000 רבעון רביעי

50,000

חיזוק פעילות ועדות איכות הסביבה בתוך היישובים

רבעון שלישי

הרחבת מיזמים סביבתיים קהילתיים ביישובים והעלאת המודעות לקיימות סביבתית

הנגשה ועידוד פעילויות חוץ לישובי המועצה- טיולים, ימי ניקיון ישוביים, , שדאות, 500 התנדבות בפרויקט הישרדות תמיכה וליווי פרויקטים קהילתיים

שוטף

פעילויות ביישוב 2

קיימות בקהילה

קיימות ואקטיביות סביבתית בקהילות היישובים

פרויקטים חדשים 5

פרסום חמישה פלאיירים דיגיטאליים להפחתת פסולת וצריכה (עוברים לרב פעמי, מתנה משותפת, יום הולדת בלי בלונים ועוד) תושבי המועצה במחזור שני של 20 הקורס מסלולים באופן 30 ניטור של לפחות קבוע בהתנדבות והתמדה

העלאת המודעות הסביבתית בקרב כלל תושבי המועצה

שוטף

חיזוק קהילה הפועלת למען הטבע המקומי בתהליך מתמשך בעזרת מחקר אזרחי

רבעון ראשון

פיתוח מדע אזרחי

חינוך סביבתי

שוטף

שימור מעגל מנטרי פרפרים

143 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator