תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תש מות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

משימות

גרעין מורים בכל תיכון שלומד את הנושא ומעורר את העיסוק בו בבית ספרו- הן כחלק מתוכנית הלימודים והן במישור החברתי ליצירת אקטיביזם סביבתי צוות מורים מחויב לנושא הסביבתי, היוזם פרויקטים של חינוך סביבתי ומאמץ אורח חיים מקיים בבית הספר בתי ספר 3 הנהגה ירוקה פעילה ב - תיכונים בעמק יישום למידה חוץ כיתתית כחלק בתי ספר תיכונים 3 מהמערכת ב - בעמק טון פסולת מכלל ישובי 25 פינוי של כ- המועצה הפרדת פסולת אורגנית של לפחות מכלל הפוטנציאל של כל ישוב 25% בעל מערך פחים חומים מחסנים 6 הצבת

רבעון ראשון

השתלמות בנושא משבר האקלים למורי תיכוני העמק

ליווי השתלמויות מתווה השרים- עמקים תבור ודמוקרטי יסוד וביסוס הנהגה ירוקה בחט"ב ותיכוני העמק בדגש על חיבור לנושא משבר האקלים עידוד ותמיכה ביוזמות של למידה חוץ כיתתית בתיכוני העמק באמצעות טיולים, פרויקטים בשת"פ רשות ניקוז, שביל יזרעאל ועוד הגברת המודעות של התושבים להפרדת פסולת אלקטרונית *תמיכה במפעילי מערך הפחים החומים *הסברה בישובים * תחזוקת כלי אצירה *שקילת פחים ושכלול נתוני איסוף הצבת מחסנים לאיסוף פסולת אלקטרונית

איכות הסביבה חינוך סביבתי שוטף

חינוך סביבתי - בתי ספר על יסודי

הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר העל יסודיים

רבעון רביעי

הגדלת כמות הפסולת האלקטרונית למיחזור (תוספת ישובים 10% ב- והגדלת הכמות הנאספת)

חינוך והסברה להפחתת

הפחתת צריכה והפרדת פסולת

הגדלת כמויות ההפרדה האורגנית בקיבוצים

234,000 440,000

הצריכה והפרדת פסולת

שוטף

* חלוקת קומפוסטרים לתושב * פרסום והסברה על השימוש בקומפוסטרים * סקר תושבים לבדוק את אחוזי המשתמשים * מענה לבקשות ופניות התושבים

הקטנת כמות הפסולת האורגנית להטמנה בישובים הקהילתיים ובמושבים

קומפוסטרים בשנה 400 הוספת כ-

145 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator