תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

שוטף

במידת הצורך

אבחון מחלות זואונוטיות ברחבי המועצה פיזור תרכיבים נגד כלבת לחיות הבר ברחבי המועצה החרמת כלבים, סגירת מתקנים במתכונת 'צער בעלי חיים'

שמירה על בריאות הציבור

מניעה התפרצות מחלות

מנהלת השירות הווטרינרי

שוטף

פעמיים בשנה

הגנה מפני התעללות והזנחה

שוטף

לפי צורך

'צער בעלי חיים'

שוטף שוטף שוטף שוטף

מענה טלפונים מענה לאיימלים

מענה לתלונות תושבים

ארגון ותכנון מועדים לחיסונים ביישובים הזנת נתונים למערכת הממחושבת של השירות הווטרינרי

שוטף

שוטף שוטף שוטף

טיפול בקולות קוראים

הוצאת זימונים לתושבים עבור חיסונים

מזכירות השירות הווטרינרי

שיפור השירות (גיוס מזכירה לעבודה השוטפת של היחידה)

ניהול היחידה הווטרינרית

הוצאת התראות על אי חיסון

שוטף

הוצאת קנסות על עבירות הנוגעות לחוקים ולתקנות השירות הווטרינרי ביצוע הסגרים מטעם משרד הבריאות

שוטף

השירות הווטרינרי

שוטף שוטף שוטף

הוצאת רישיונות לאחזקת כלב

הדפסת מכתבים

הוצאת ומעקב אחר דאר רגיל / רשום / מסירה אישית תזכור מזכירויות היישובים לפני מועד יום חיסון מרוכז

שוטף

שוטף

152 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator