תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

שומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה איכות סביבה וקיימות

משימות

מנכ"ל החכ"ל

הקמת שטחי גגות סולאריים בהיקף מ"ר 3,000 של

להביא למימוש המכרז על ידי פתיחת חסמי הולכה

שנתי

הקמת גגות סולאריים

השלמת עבודות לייצוב מדרון היקב והשלמת מחויבויות משרד הכלכלה בהתאם להסכם השלמת עבודות פיתוח הרחבה א'

4 רבעון

סיום עבודות והשלמת ההסכם

המשך קידום ההשלמות ביחד עם חברת גדיש

מנכ"ל יזרעאל- עפולה

פיתוח כלכלי - אלון תבור

4 רבעון

2022 אישור שיווק באמצע

לוודא אישור עדכון תב"ע וכניסה לעב' עפר

להשלים חלופה נבחרת בהתאם לעדכון תב"ע שלב א' השלמת עבודות הפיתוח בהתאם להסכם עם רמ"י

4 רבעון

2023 הפקדה בתחילת

קידום תב"ע הרחבה ב'

1,000,000

2 רבעון

מסירת מגרשים ליזמים

השלמת פיתוח שלב ב'

מנכ"ל החכ"ל

התחלת עבודות לפיתוח אדמות השבה + טמפו השלמת תב"ע להרחבה ד' להפקדה 1,100 גיבוש סיפור יזרעאלי ובניית מערך שיווק לתיירות העמק לפעול לשימור החקלאות ותשומותיה על ידי הבטחת מחירי המים וזמינותם והסרת איומים חיצוניים תחזוקה ושידרוג דרכים חקלאיות

פיתוח כלכלי - 2000 שגיא

3 רבעון

תחילת עבודות פיתוח

מימוש הסכם רמ"י והפעלת חוק עזר לטמפו

4 רבעון

2022 תב"ע מאושרת עוד במהלך

לוודא הסרת התנגדויות מחוזית והגעה להפקדה

1,000,000

מנהלת מחלקת תיירות

סיוע לתיירנים לשרוד את התקופה ע"י פרסום, יח"צ וחשיפה שתביא לידי מימוש הפוטנציאל של מבקרי חוץ ופנים הטמעת כלים בכוללנית, שיסייעו ולצמצם גורמים מפריעים. להגיע להסכמות עם החלטות הממשלה בדבר איחוד מפעלי ההשבה בהפעלה אזורית ביצוע תחזוקה ושדרוג של דרכים חקלאיות ברחבי העמק, בהתאם לתעדוף שיקבע בוועדה החקלאית

סיוע לעסקים הקיימים לשרוד בתקופת המשבר

פיתוח כלכלי תיירות

החברה הכלכלית

שוטף

פיתוח כלכלי ושימור מורשת העמק - חקלאות פיתוח כלכלי ושימור מורשת העמק - חקלאות

להבטיח שימור אמצעי הייצור שיאפשרו קיום החקלאות בעמק

שנתי

מנכ"ל החכ"ל

2 רבעון

2022 השלמת העבודות עד אפריל

156 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator