תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך

שמירה על כשירות המחלצים ומוכנות לשע''ח

אימונים במהלך השנה באתר ההרס במועצה ותרגיל שנתי מול ח''א

חילוץ מיטבי מהריסות בעת חירום

יחידת חילוץ יפת''ח

שוטף

50,000

עבודה ע''פ גרף כיבוי אש, כיבוי שריפות לפי כבאיות) 3 הקפצה (

15 עיבוי מערך מתנדבי האש וגיוס נהגי כבאית ומתנדבי אש

הפעלת מערך מתנדבי כיבוי

שוטף

גיוס נהגי כבאית ומתנדבים נוספים

שימור שת''פ עם כלל הגורמים במרחב (משטרה, ח''א, מד''א, כב''א, מקורות, חח''י, רשג''ל ועוד)

ממונה חירום וביטחון

ישיבות שנתיות במינימום, 4 נציגים מהגופים 30 בהשתתפות השונים

המשך שימור וחיזוק הקשר בין כלל הגורמים הנמצאים באזור העמק

ללא עלות

שוטף

ביצוע ישיבת שותפויות

ערב + כנסי רב''שים שנתיים 4 שנתי חברתי

פורומים ניהוליים ומבצעיים

קשר עם הרב''שים

שוטף

5000

פורום רב''שים, כנסי רב''שים

רכישת מכשירי קשר , יצירת תקשורת אלחוטית בין מאבטח למזכירות ובין מזכירות למוקד המועצה הכשרת קורס עזרה ראשונה וכיבוי לילדי שכבת ט'

מוכנות בתי הספר למצבי חירום באמצעות תקשורת אלחוטית פעילויות חינוכיות לקידום התנדבויות של הנוער

חיזוק החוסן האישי של התושבים

רבעון שני

מכשירי קשר בכל בית ספר 2

קב"ט מוסדות חינוך

רבעון שני

ישובים 5

הכשרת תלמידים

רבעון שלישי

איוש ובקרה על מאבטח בכל מוסד חינוכי בהתאם להנחיות משרד החינוך שוטף

אבטחת מוס"ח

אבטחה שוטפת

163 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator