תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך

ריענון אפודים זוהרים לבעלי תפקידים בבתי ספר

אחזקה ותקינות מרכיבי בטחון

14,500 רבעון שני

בתי ספר 29

מרכיבי בטחון

רבעון רביעי רבעון רביעי

אנשי צוות 10 בכל בית ספר לפחות ידעו להפעיל את המכשיר

הדרכת צוותי החינוך להפעלת מכשיר הדפיברילטור - מוכנות בעלי התפקידים 24 נוהל במתקני קלטים

אחזקה ותקינות מרכיבי ביטחון

1 הכשרת צוות

מוכנות המועצה לחירום

בטחון בחירום

בניית תיק מתקן בחירום על פי נוהל לבתי ספר קולטים 24

קב"ט מוסדות חינוך

15,000 רבעון שני

בתי ספר 6

אירועים יתקיימו לפי כל תקנות האבטחה והבטיחות

תכלול תחום הבטחון בהתאם לאופי כל אירוע

אבטחת אירועי מועצה

שוטף

שוטף

רבעון שלישי רבעון שלישי רבעון שלישי

120 כ -

קייטנות

אישורי בטיחות ובקרה על פעילויות קיץ חינוך בלתי פורמלי

מתן אישורי בטיחות ובקרה על כללי הבטיחות בפעילויות בלתי פורמליות

בשנה 11

מחנות נוער

בשנה 9

בתי ספר של החופש הגדול

165 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator