תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תקציב ₪- שוטף ב

משימות

קבלת פניות תושבים ואזרחים לפניות הציבור באתר המועצה ו/או למוקד המועצה ומתן פתרון וטיפול לפניה בכל נושא האכיפה החלפת פנקסי הדוחות לדוחות בעלי תוך שימוש בדיגיטציה מתקדמת, QR לשיפור השירות לתושב בתשלום הקנס או בערעור מהיר ונוח

טיפול בפניות תושבים למוקד המועצה ולפניות הציבור מעבר למערכת דיגיטלית למתן דוחות חניה

24 טיפול בפניות תושבים תוך שעות מקבלת הפניה

שוטף

שירות

מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה

רבעון שני

5,000

80% הטמעה

דיגיטציה

פיקוח ואכיפה

פקחים רב תכליתיים במשרה 2 מלאה

פקחים רב 2 הסדרת העסקה של תכליתיים, במשרה מלאה

רבעון שני

הגברת האכיפה לכל רחבי המועצה

שמירה על השטחים הפתוחים

מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה

40,000 רבעון שני

מצלמות 5 רכש

רכש מצלמות ואמצעים לביצוע אכיפה

שוטף

150,000

מבצע אחת לחודש

קיום מבצעי אכיפה

הגברת אכיפה

פיקוח ואכיפה, הגברת המודעות וההרתעה על-ידי הסברה וסיורים מוגברים

רבעון ראשון

ייעול האכיפה והגברת הנוכחות ביישובים

85,000

שמירה על סביבה נקייה

חיזוק החוסן האישי של התושב

גיוס פקח במשרה מלאה

רבעון ראשון

עמידה בתכנית האכיפה המוגדרת על ידי פקח תעשיות

סיורים במפעלי תעשיה ושטחים פתוחים

שמירה על אוויר נקי ומניעת זיהום אוויר מתן שירותי אכיפה לכלל אגפי המועצה בתחומם איסור חניית רכבים בניגוד לחוק העזר חנית רכב והעמדתו

מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה

ביצוע אכיפה מתואמת עם מחלקות המועצה, הנדסה, נגישות, יובלי העמק, רישוי עסקים ותעשייה

שוטף

עשרים מקרים בשנה

אכיפה

שוטף

מקרים 100% טיפול ב-

ביצוע סיורים שוטפים ומענה לקריאות

חנייה

רבעון ראשון

פניות תושבים 100% טיפול ב-

טיפול ומענה לפניות התושבים

מניעת זיהום אוויר

איכות סביבה

167 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator