תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

תכנון אסטרטגי הובלת תהליכים רוחביים וארוכי טווח, אימוץ והטמעת כלים טכנולוגיה ייעוד מתקדמת, ייזום, חדשנות ושיפור תמידי בתהליכי העבודה תחומי ליבה 1 יעדים מרכזיים 1 וכלים דיגיטליים GIS הטמעת מערכת ברשות

שיפור השירות ויכולת המדידה שירות: באמצעות כלי לניתוח המענה הטלפוני של יחידות המועצה, ניתוח תוצאות סקר שביעות רצון תושבים והכנת תכנית עבודה אופרטיבית GIS הקמה והטמעה של מערכת דיגיטציה: מועצתית, הטמעת מערכת ניתוח נתונים ) ויצירת שני מודולים פעילים BI מתקדמת ( עדכון התחזיות הדמוגרפיות של המועצה לעשור הקרוב ומשמעותן ועדה גיאוגרפית - מעקב וקידום תהליכי הסכמות והסרת איומים אל מול הרשויות השכנות תכנית עבודה חוצת ארגון למימוש המשאבים , לפיתוח המגזר הבדואי 550 מהחלטת ממשלה יצירת תכניות עבודה שנתיות מקושרות תקציב לכל יחידות המועצה בקרת שירות ושיפור תהליכים בדגש על שדרוג יכולת המדידה והבקרה קידום מדיניות תכנון מועצתית בכל תחומי העשייה המוניציפלית במסגרת התכנית הכוללנית

2 בניית מסדי נתונים – בדגש על כלים לקבלת החלטות מבוססות נתונים ריכוז תחום גבולות המועצה ופעילות הוועדה הגיאוגרפית הובלת תהליך כתיבת תכניות עבודה ובקרת ביצוע בקרת שירות ושיפור תהליכים בדגש על שדרוג יכולת המדידה והבקרה קידום אסטרטגיה ומדיניות תכנונית מועצתית מתן ייעוץ והובלת פרויקטים אד הוק מטעם הנהלת המועצה מנדטים שונים של הוועדות 16 - הגיאוגרפיות בהן מעורבת המועצה מהקולות ₪ 800,000 - מיצוי של כ- הקוראים ממקורות חוץ לפרויקטים במועצה מאגרי מידע מנוהלים במועצה 26 - תוכנות שונות 50 - מעל תכניות עבודה של יחידות המועצה 47 - השונות היחידה במספרים 3 4 5 6 7

2

3

4

5

6

7

8

173 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator