תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

שוטף

קבלת דו"ח ניטור שפכים מיובלי העמק

שוטף

חיוב בתכנת הגביה

חיוב וגבייה דיגומים ושפכים חריגים

גביית חיובי שפכים חריגים וצמצום חובות

אחת לחודש

שוטף

הפקת שובר מתכנת הגביה

שוטף שוטף שוטף שוטף

הכנת שובר ידני לתשלום בדואר

משלוח לנושים

קבלת הוראת חיוב ממחלקת רווחה

מחלקת הגבייה

חיוב במערכת

גבייה שוטפת של שירותי הרווחה שמספקת המועצה

חיוב וגבייה מחלקת רווחה

שוטף

משלוח הודעת חיוב לנושים

שוטף

שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף

מעקב אחר תשלומים ואכיפה

קבלת קובץ לחיוב

טעינת קובץ בתכנת הגביה

חיוב וגבייה מההורים עבור התשלומים לבית הספר

חיוב וגביה חינוך (קישון והסעות)

משלוח הודעות למשלמים בדואר אלקטרוני

גביה 95%

מעקב אחר תשלומים ואכיפה

קבלת תכנית בניה ממחלקת הנדסה

כספים - מינהל הכנסות

ניתוח השטחים בתכנית חיוב ההיטל בתכנת הגביה

100% גביה

אחראית חיוב היטלים

חיוב וגבייה היטל ביוב

הפקת דרישת תשלום ומשלוח למשלם

גביה היטלי ביוב

מעקב אחר תשלומים

העברת התכנית לאחר התשלום למח' הנדסה

היטל ביוב אלוני אבא

184 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator