תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

רכזת מכרזים

שוטף

הזמנות 100%

לוודא שיוצאת הזמנת מסגרת לכל זוכה במכרז

עבודה מול ספקים/ קבלנים במסגרת חשבונאית (הזמנה) מסודרת

יחידת מכרזים שוטף רכזת מכרזים

פעילות בהתאם להצעות 100% מחיר / מכרזים

בהתאם לרשימה שהופצה בתחילת השנה לכל המחלקות, תיבדק שוב , 2021 עלות ההוצאה לספקים בשנת ובהתאם לכך יינקטו פעולות כנגד המחלקות שלא הסדירו נושא זה בהליך מכרזי ריכוז כל החומר שקשור למכרזים

הסדרת כמות הספקים - עבודה על פי הליך מכרזי תקין

תשתיות ניהוליות

רבעון רביעי רכזת מכרזים

2022 יופץ בסוף שנת

הכנת חוברת מכרזים שמאגדת את כל הנהלים במקום אחד ופרסום לכלל העובדים ולחברי המליאה

21 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator