תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

133

אבחוני בשלות

להקל על תלמידים את המעבר למסגרות חדשות

פגישות מעברים בין מורות כתה א' לגננות בתי ספר והגנים 4 מפגשים ב - 3 המזינים אותם הרצאה להורים במעבר מיסודי לחטב הרצאה בכל אחת מחטיבות הביניים

לפחות מפגש אחד

מפגש עם הורי הילד

אחת לשבועיים

הדרכה לצוות

פדגוגיה והתמקצעות

הרחבת ארגז כלים של הגננת

שוטף

מעקב

מנהלת השפ"ח

לפחות מפגש אחד

שיחות עם הילד

שוטף

איסוף הנתונים מכל הפסיכולוגים בשפ"ח

זיהוי הצורך בבניית מסגרות מותאמות לתלמידי חינוך מיוחד

מתן מענה מותאם לכל תלמיד

נוכחות קבועה בועדות תכנון טיפול

השתתפות קבועה בועדות באגף חינוך, רווחה והרשות לביטחון קהילתי

נוכחות קבועה בוועדות הרשות לביטחון קהילתי סטודנטים מדי שנה שמבצעים 4 פרקטיקום בשפ"ח

הכשרת דור העתיד של פסיכולגים חינוכיים איתור, אבחון, הערכה והתערבות של ילדים בסיכון

לווי והדרכה של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

פסיכולוג קבוע לכל אחד מבתי 3 הספר וגני הילדים מגיל

ביקור שבועי של פסיכולוג בכל אחד מבתי הספר

34 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator