תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תפוקות

מנהלת מחלקה

בניית אוגדן פעילויות והדרכה על השביל

אימוץ מקטעים וטיולים בית ספריים על השביל

הוספת שירות בתחום הילדים והנוער

3 רבעון

5,000

שירות

ייעול המערכת באמצעות דיגיטציה/ טכנולוגיה דיוק המערך הליווי של החינוך מנהלי החינוך והרכזים בניית מערכת חינוך חברתי א' - י"ב ביישובים בהם לא קיימת מערכת סדורה חיזוק הקשר עם ועדות חינוך ונוער ובניית חוסן מערכתי ביישובים הפיכת רכז הנוער לבוגר משמעותי נוסף עבור הילדים

מנהלת מחלקה

חיבור בני הנוער (שכבת י"א) לאפליקציה לשם לימוד והכוונה

4 רבעון

2,000

משתמשים באפליקציה 100 הגעה ל -

דיגיטציה

רכז ליווי ישובי ורכזת חינוך חברתי א'-ו'

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

15,000

מפגשים בשנה 10

פורום מנהלי חינוך

מתן כלים וסיוע לבניית מערכת חינוך חזקה ועצמאית תוך כדי חיזוק הקשר עם מחלקת הנוער ויתר המחלקות/אגפים במועצה

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

ישובים שיקבעו בהמשך 5 ליווי

ילדים ונוער

המשך קיומו של פורום ועדות נוער אזורי לשם חיזוק הקשר עם המחלקה

שוטף

5,000

מפגשים בשנת תשפ"ב 3 קיום

רכז ליווי ישובי

הכשרת רכזי הנוער - סמינר רכזים, מליאות ואשכוליות: העברת יחידות תוכן על דמות המדריך ומשמעותו לילדים. הסמכה מצד מנהל חברה ונוער

שתי הכשרות בחודש: מליאה ואשכולית. הכשרה פעם בשנה - סמינר פתיחת שנה

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

10,000

חיבורים חד פעמיים או 10 לפחות תהליכיים - סביב אירועים/חגים

חיבור בין קהילות ויישובים באמצעות פעילות משותפת

חיבור בין קהילות ויישובים

שוטף

10,000

36 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator