תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

יצירת פעילויות נוספות לשכבות י'-י"ב ברמה האזורית והיישובית לשם גיוסם לפעילות משמעותית

שני פרויקטים ישוביים פרויקט אזורי אחד נוסף על הקיים

שוטף

5,000

חיזוק השכבה הבוגרת

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

עידוד בני הנוער לעבודה ביישובים והגדלת המעורבות של מחלקת הנוער באופי העבודה והביצוע

בני נוער במהלך הקיץ 350 העסקת ביישובים

תעסוקת קיץ ביישובים - תמיכה בהעסקת בני נוער ביישובים

קיץ

100,000

שני מוקדים בשנה בהם תתקיים פעילות בשלושת בתי הספר הגדולים

חיזוק הקשר עם בתי הספר קיומם של מפעלים משותפים לבתי הספר התיכונים ולמחלקת הנוער

שוטף

10,000

לאפשר לבני הנוער בביישובי המגזר הזדמנות שווה, שכלול המיומנויות האישיות וכישורי חיים

שוטף

20,000

ילדים בפרויקט 10 השתתפות של

סבסוד והשתתפות בחוגי רובוטיקה

רכזת להב"ה וגיל תיכון

יצירת פורומים משותפים לכל הגורמים - רווחה, הרשות לביטחון קהילתי, חינוך ונוער

סנכרון בין כל התחומים העוסקים בהתנהגויות סיכוניות במועצה

ילדים ונוער

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

1,000

קיום פורום אחת לחודש

חיבור בני הנוער המאותרים במחלקת הנוער כנוער בנשירה אל פרויקט הילה

יצירת חיבורים עם פרויקט היל"ה

שוטף

חיבור עשרה נערים/ות בשנה

יצירת פעילויות מניעת התנהגויות סיכון בתוך בתי הספר, העצמת הפעילות הקיימת יצירת מפגשים אזוריים פעמיים בשנה, מתן מענה אישי למועמדים

קיום פעילויות מניעה בבתי הספר

שוטף

30,000

עמידה בתוכנית העבודה של להב"ה

עידוד היציאה לשנת שירות ושירות משמעותי

שוטף

10,000

יצירת שני מפגשים אזוריים

38 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator