תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

עבודה על פי המודל כולו - 'מסמך עקרונות להפעלת תנועת נוער במועצה' (על-פי החלטות )2019 צוות פיתוח

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

500,000

סבסוד ותמיכה שווה לכל המפעלים

רכז מפעלים וטיולים

הפעלת כל התוכניות בשלושת בתי הספר הגדולים של המשתתפים 10% הגדלה ב - בפעילויות

חיזוק הקשר עם בתי הספר המשך הטמעת פרויקטים חברתיים בבתי הספר - אוהל יזכור, מרד של תקווה, אסיפה ישראלית

שוטף

10,000

הגדלת מספר המשתתפים בפעילויות התנועה השונות בדגש על חטיבות הביניים ותיכונים

העצמת פעילות תנועות הנוער השונות בעמק

שוטף

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער יצירת שיוויון בין כל התונעות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

הגדלת השתתפות בני הנוער בתנועה ביישובים אלו

הכנסת הצופים הערביים ליישובי המועצה: סואעד חמירה ומנשיית זבדה

ינואר

רכז תנועות נוער

עבודה על פי המודל כולו - 'מסמך עקרונות להפעלת תנועת נוער במועצה' (החלטות צ' 2019 )פיתוח

הוספת רכז לתנועת בני עקיבא במחלקת נוער

ילדים ונוער

שוטף

45,000

רכז תנועות ורכז מפעלים וטיולים

פנקס מוראלים לכל המדריכים הצעירים עם סיום קורס מד"צים, מיתוג אחיד, הדרכות לפי נושאים תקופתיים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

יצירת תוכן הדרכתי ושפה משותפת

' 1 חיזק המותג 'נוער

תהליך מועצתי תנועתי- כנסים ומפעלי ט' משותפים שלושה כנסי ט'

שוטף

90,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

רכז תנועות נוער

יצירת שיוויון בין כל התנועות והארגונים - הטמעת מודל תקצוב שיוויוני בין כל תנועות וארגוני הנוער

יוני

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ- 400,000

סמינרי ט' השונים

40 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator