תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

שלושה מפגשים בשנה (חיזוק הקשר הפנים ישובי בין הרפרנטים לצעירים)

חיזוק קבוצת הרפרנטים היישוביים בתחום הצעירים יצירת קשר ישיר מול הצעירם באמצעות צעירי כפר הסטודנטים

מנהלת מחלקה

קיום שלושה מפגשים של כלל הרפרנטים או בחלוקה לאשכולות

יוני

3,000

פיתוח מנגנון תקשורת יעיל עם אוכלוסיית היעד

פעילי כפר הצעירים ומנהלת מחלקה מנהלת צעירים, עו"ס יתד ו'מעברים בעמק'

צעירים 300 קבוצה הכוללת כ - ועמוד פעיל לפחות אחת לשבוע

יצירת מנגנון תקשורת יעיל באמצעות הוואטסאפ

מאי

2,000

חיבור בין בעלי התפקיד בשולחן העגול לבין צוות הכפר

יוני

שני מפגשים בין השולחן העגול לבין צעירי הכפר, שני מפגשי למידה שולחן עגול, לו"ז בעלי תפקידים בתוך מרכז הצעירים

מנגנון עבודה יעיל פנים מועצתי ועם שותפים

חיזוק ושימור השולחן העגול ותוצריו

בניית לוח זמנים למרכז הצעירים בו משולבים בעלי התפקיד מהשולחן העגול מפגשי למידה משותפים לבעלי התפקידים

הכשרה וליווי של קבוצת המנהיגות בגניגר ובמנשית זבדה

מפגש שבועי קבוע לליווי והנחיה- העשייה של הקבוצות בשטח

פיתוח קבוצות מנהיגות

7,000

מפגשי תוכן שוטפים

צעירים ומלגות

אירועים מותאמים לקהל 8 קיום היעד ומפגש שבועי קבוע במרכז הצעירים

התאמת מענים לאוכלוסיית היעד (סטודנטים) מתן מענים לאוכלוסיית היעד (משתחררים) שמירה על קשר עם צעירי עמק יזרעאל- יצירת גאווה מקומית

בניית תכנית מפגשים עם קבוצת המנהיגות ומימושה

יצירת אווירה סטודנטיאלית

דצמבר

5,000

מנהלת מחלקת צעירים, מנהלת הכפר וצעירי הכפר

הרצאות לקראת הטיול הגדול, הכוונה ללימודים ותעסוקה - מענה אישי וסדנאות

הרצאות, מענה אישי קבוע 3 סדנאות קבוצתיות 3 ונגיש,

דצמבר

18,000

8,000

מתן מענה למשוחררים

שמירה על קשר עם הצעירים הלומדים ברחבי הארץ

דצמבר

2,000

6,000

מפגשי "תשומת לב" 3

מפגש בכל אחת מהאוניברסיטאות

90 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator