תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

גיוס ספק להתמאת ידע מקצועי וריכוז החומרים ושרות הכנת חומרים וגיבוש חוברת הנחיות ומשימות , פעמיים בשנה כנס לתושבים חדשים הקמת צוות עבודה, פגישות סדירות, בניית מודל רצוי

סיום תהליך אפליקציה לניהול היישוב הכפרי

מרץ

30,000

אפליקציה עובדת

דיגיטציה

מנהלת המחלקה

תיק קליטה מסודר לתושבים חדשים

המשך צמיחה דמוגרפית

יוני

5,000

חוברת מוכנה, הדרכות ליישובים

ישובים - רוחבי

המלצה על מודל עבודה ועדים ואגודות

5,000

מודל בנוי

פיתוח הישובים הקהילות והמרחב

מנהלת המחלקה ומנהלות האשכולות

חיזוק הפעילות באשכולות, פיתוח מענים אזוריים

דצמבר

120,000

פעילויות אזוריות בכל אשכול 3 כ-

ביסוס האשכולות

למידה והתמקצעות של בעלי תפקידים בישובים (מנהלים, רכזי קהילה, יו"רים, מנהלות לשכה) עזרה לישובים המעונינים בקידום תהליך

מנהלת המחלקה

תאום עם מנחים, קביעת צרכים ונושאים ללמידה

דצמבר

50,000

מפגשים בשנה לכל מנהל 10 עד

הכשרות בעלי מקצוע

פניה מהיישוב, ישיבה מקדימה, התאמת יועץ תאום תאריכים, איסוף מסמכים, הדרכת הנקלטים, קיום הדרכה לועדות היישוביות

דצמבר

20,000

בשנה 3 כ-

ליווי אסטרטגי ביישובים

ועדות אזוריות בשנה, 10 לפחות הדרכה אחת לועדות הקליטה ביישובים

מנהלת המחלקה מנהלת המחלקה ומנהלות האשכולות מנהלות האשכולות

דצמבר

כינוס ועדות על-פי הצורך

ועדות קבלה אזוריות

דצמבר

אחת לחודש

פגישה עם מנהל היישוב

הגעה סדירה לישובים ומפגש עם בעלי תפקידים ביישובים

ליווי לבעלי תפקידים והנהלות ביישובים

דצמבר דצמבר

אחת לרבעון

פגישה עם ועד מקומי מטה עם מטה חברתי

אחת לשנה

97 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator