מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

10

מילוי מקום בהיעדר ראש/ת המועצה מהארץ, כאשר נבצר ממנו/ה למלא את תפקידו/ה, או במקרים שחדל/ה לכהן וטרם התמנ/תה ראש/ת מועצה חדש/ה, הסגן/ית שנבחר/ה כאמור י/תמלא את מקומו/ה. אם הסגן/ית לא נבחר/ה, חדל/ה לכהן או נבצר ממנו/ה למלא את מקום ראש/ת המועצה, י/תמלא את מקומו/ה של ראש/ת המועצה אחד/ת מהסגנים הנוספים שהמועצה בחרה ואם אין סגן/ית כזה/ו, י/תמונה לתפקיד חבר/ת מועצה שבחרה מליאת המועצה. פסולים לכהן כחברי מועצה קיימים טעמים לפסילת מועמדים/ות לחברות במועצה. ביניהם, למשל: מי שלא הי/תה זכאי/ת מלכתחילה להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר למליאת המועצה, או לאחר שנבחר/ה השתנו הנסיבות כך, ששוב אין מתקיימות בו/ה כל דרישות הזכאות להיותו מועמד/ת בדרך האמורה בחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות. מי שהורשע/ה בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל/ה לכהן כחבר/ת המועצה, בין שהעבירה נעברה או ההרשעה הייתה בזמן שכיהן/ה כחבר/ת המועצה ובין שהיו לפני שהחל/ה לכהן כחבר/ת המועצה וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שהורשע/ה בה משום קלון. הוא הדין למי שנידון/ה לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, ולא הצהיר/ה אמת או לא הגיש/ה הודעה או בקשה כנדרש, על פי הוראות צו המועצות האזוריות. חבר/ת ועד מקומי. מי שחייב/ת חוב סופי, בשל ארנונה או אספקת מים, בעד שישה חודשים ולא שילם/ה אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה.

Made with FlippingBook Ebook Creator