מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

2024

מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

02

דבר ראשת המועצה

חברות וחברי המליאה, ברוכות הבאות וברוכים הבאים למליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל. 40 תושבות ותושבים מ- 43,000 המועצה היא הבית שלנו; כ- ישובים; קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, ישובים ערביים, 'כפר תקווה' ושכונת משפחות בבסיס צבאי. "העמק הוא חלום", כתב בשירו שלום שפירא והצליח לגלם במשפט אחד סיפור גדול על נשים וגברים שחלמו ויצרו מציאות, על-ידי חיבור החלומות של כל אחת ואחד מהם לעשייה משותפת, שהיא הסיפור המשותף והחלום של כולנו! המועצה שלנו בעלת צביון חקלאי, כפרי וקהילתי, פועלת להעניק לתושביה שירות איכותי, תוך טיפוח ערכי ההתיישבות, חיזוק החוסן החברתי והכלכלי באזורנו ושמירה על השטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים. לא מעט אתגרים עומדים בפנינו וכל אתגר טומן בחובו הזדמנות. תפקידנו כמועצה, לקדם ולפתח כל אחת מהקהילות באופן הייחודי לה, ולחזק את החיבור והמרקם המשותף לכולנו. יחד, נוכל להוביל את המועצה קדימה ולהוות מופת למצוינות בכל תחום: חינוך, רווחה, תרבות ופנאי, תיירות, יזמות, תעסוקה, תחבורה, חקלאות, תעשייה, ביטחון אישי, איכות חיים, איכות הסביבה ועוד. עינינו נשואות לפיתוח, צמיחה והתחדשות ובה בעת, טיפוח המורשת ההיסטורית-תרבותית ונכסי הטבע המופלאים של עמק יזרעאל - מרחבים פתוחים, פינות חמד בסביבה ירוקה ושדות אין קץ, אתרי תיירות ומורשת.

03 קהילת עמק יזרעאל הנפלאה, הנהלות היישובים, מליאת המועצה וההנהלה, עובדות ועובדי המועצה המסורים - יחד, נגשים את חלומותינו! אני רואה בתפקיד ראשת המועצה שליחות אמיתית, מתוך מחויבות עמוקה. אני רואה בכן ובכם - חבריי למליאת המועצה, שותפות ושותפים מלאים לדרך ואני, סמוכה ובטוחה כי יחד אתכם ובשיתוף עם עובדות ועובדי המועצה המסורים, נוכל להגיע ליעדים שאנו מציבים לעצמנו. המועצה הינה ארגון מורכב, שניהולו דורש ידע, מומחיות והיכרות עם חוקים, הסמכות ודרכי פעולה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין ושקיפות. חוברת זו כוללת את המידע הראשוני, הנדרש למילוי תפקיד זה. אני מברכת אתכן ואתכם על הנכונות לתרום ולהשפיע ומאחלת לנו שיתוף פעולה פורה ומוצלח!

שלומית שיחור רייכמן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל

04

הבחירות לשלושת המוסדות נערכות אחת לחמש שנים, אך בעוד שאת ראש המועצה רשאים לבחור כל תושבי המועצה האזורית בעלי זכות בחירה (הרשומים בפנקס הבוחרים), הרי שהבחירות של נציגי היישוב למועצה ולוועד המקומי נעשות על-ידי תושבי היישוב בלבד.

שבועת חבר/ת המליאה עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה, לאחר הבחירות, על כל חבר/ת המועצה להצהיר אמונים. ואלה דברי ההצהרה: "אני מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". חבר/ת המועצה שלא הצהיר/ה את הצהרת האמונים, לא י/תיהנה מזכויות של חבר/ת המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר/ה. חבר/ת המועצה שלא נכח/ה בישיבת המועצה הראשונה, או שהי/תה לחבר/ת המועצה לאחר מכן, י/תצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה נכח/ה.

05

המועצה האזורית והוועד המקומי שלטון דו-רובדי השלטון המקומי במרחב הכפרי-קהילתי מורכב משני רבדים שלטוניים, שמקיימים זיקת גומלין: המועצה האזורית היא ישות משפטית מנהלית, שתחום שיפוטה כולל מספר יישובים. היישוב בתחומי המועצה מנוהל על-ידי ועד מקומי נבחר. הן למועצה האזורית והן לוועד המקומי (היישוב) יש מעמד סטטוטורי כרשויות שלטוניות, כלומר: לשתי הישויות מעמד של רשות מקומית. סמכויות הוועד המקומי: • בתחום היישוב שבו הוא נבחר ומכהן בלבד • לפעול רק במסגרת תקציב וסמכויות שהוקנו לו על-ידי מליאת המועצה האזורית המועצה האזורית הרשויות המקומיות במדינת ישראל כפופות לשלטון המרכזי - הממשלה. השר הממונה עליהן הוא שר הפנים וחלק מההחלטות המתקבלות על-ידי הרשויות המקומיות, טעונות את אישורו. החוק במדינת ישראל מגדיר את התחומים, העניינים והתפקידים שהרשויות המקומיות מחויבות או רשאיות לעסוק בהם. מליאת

06

המועצה מוסמכת להחליט אך ורק בגדר הסמכויות שהחוק קבע עבורה. החלטה בעניין שאינו בסמכותה - בטלה. מועצה אזורית היא, כאמור, "רשות מקומית" המאגדת בתוכה מספר ישובים. המועצה נושאת באחריות הישירה לאספקת השירותים המוניציפאליים והאחרים לתושביה. כמו כן, באחריותה לייצג את כלל תושביה בפני מוסדות המדינה. יחד עם זאת, בהקשר זה - המחוקק העניק למועצה את האפשרות להאציל סמכויות לוועדים המקומיים. שלושה מוסדות מוניציפאליים עומדים לבחירה, בתחום המועצות האזוריות: ראש/ת המועצה האזורית נציג/ת היישוב במליאת המועצה האזורית הוועד המקומי של היישוב מתוקף מה פועלת המועצה האזורית? המועצה האזורית מחויבת להתנהל על-פי החוקים והכללים של רשות מקומית (הכנת תקציב שנתי ודו"חות כספיים מבוקרים על ידי רו"ח וכו'). הרשות מוסמכת על-פי פקודות המועצות המקומיות, צו המועצות האזוריות תשי"ח וצו הכינון, לקיים פעולות משפטיות וכספיות, כולל חתימה על חוזים וחקיקת חוקי עזר. במהלך השנים, עם השינויים המהותיים שחלו במרחב הכפרי, אנו עדים להרחבת תחומי האחריות והסמכות של המועצה האזורית וכתוצאה מכך, לצמצום באחריות ובסמכות של הוועד המקומי. הדבר בא לידי ביטוי בתיקוני חקיקה ובפסיקות בתי משפט. כדוגמה משמעותית לשינוי, נציין את החוק לבחירת ראש מועצה . החוק קובע שראש מועצה 1988 אזורית, שנחקק בכנסת בשנת אזורית ייבחר לתפקידו על-ידי כלל בעלי זכות הבחירה, הרשומים כמתגוררים בשטח השיפוט של המועצה האזורית. חוק זה חיזק את מעמדו וסמכותו של ראש המועצה האזורית, בתוך המועצה האזורית וכלפי השלטון המרכזי. 01 02 03

07

מליאת המועצה

כללי המליאה היא המוסד המנהל את המועצה האזורית והיא הגוף הנבחר, המורכב מנציגי היישובים. המליאה היא מעין "בית נבחרים" מקומי - המוסד העליון של המועצה האזורית. זהו גוף המוסמך לקבוע את הסדר הציבורי, תנאי החיים ואיכותם בתחומי המועצה. הרכב המליאה המליאה מורכבת מנציגי היישובים שנבחרו מכל יישוב. מספר הנציגים/ות של כל יישוב במליאה נקבע בהתאם לגודל היישוב ועל פי מודד שמאושר על-ידי שר הפנים. לכל יישוב יש לפחות נציג אחד במועצה. תפקידים וסמכויות מליאת המועצה היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים, שמוגדרים בחוק: חירה ומינוי של חברים בוועדות אצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות אישור צו המיסים של המועצה אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים קבלתם לעבודה או פיטורים של עובדים סטטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל אגף החינוך) קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים ניהול מקרקעי הרשות הקמת תאגידים עירוניים

08

נאמנות חברי מליאת המועצה חברות וחברי המליאה משרתים את הציבור כולו. אמנם הם נבחרו על-ידי היישוב בו הם מתגוררים, אך בתפקידם כחברי מליאה, עליהם לפעול ללא משוא פנים למען הציבור כולו, המתגורר בתחום המועצה האזורית, ולא רק ציבור בוחריהם! על חברי המליאה לנקוט משנה זהירות ולהימנע ממצב של ניגוד עניינים. המגבלות על סמכויות המועצה המועצה כפופה לנורמות, החלות על כל רשות ציבורית, כולל הדרישה שהחלטותיה ופעולותיה תהיינה "סבירות" ותואמות את הנורמות הציבוריות. חוסר סבירות של החלטות מועצה אינו חל רק לגבי סוגיות של שחיתות וטובות הנאה, אלא גם במקרים "אפורים", בהם יש לבית המשפט סמכות להתערב בהחלטות המועצה. זה עלול לקרות במקרה שהמועצה לא הביאה בחשבון את כלל השיקולים שהיה עליה לשקול, ו/או משום שהחלטת המועצה לא איזנה כראוי בין האינטרסים השונים אשר עמדו לפניה. משכך, בעת חלוקת משאבי הציבור מחויבת המועצה, באמצעות נבחריה, לפעול באופן שישרת נאמנה את הציבור כולו ויבטיח את קיומו של מינהל תקין והקצאת משאבים ציבוריים. זאת, לאור עקרונות של סבירות ומידתיות ועל פי קריטריונים הוגנים, שוויוניים, ענייניים ושקופים.

09

כיצד מנוהלת המועצה האזורית?

סמכויות ראש/ת המועצה לצו המועצות האזוריות קובע: 3 סעיף

(א) מועצה תפעל באמצעות ראש/ת המועצה. (ב) באחריות ראש/ת המועצה לוודא שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר, יבוצעו כראוי. (ג) באחריות ראש/ת המועצה לוודא שהחלטות המועצה יבוצעו כראוי; אם ההחלטה הצריכה הוצאה מכספי המועצה, ראש/ת המועצה אחראי/ת לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר של המועצה. (ד) ראש/ת המועצה רשאי/ת, באישור מליאת המועצה, לאצול מתפקידיו/ה וסמכויותיו/ה למי מסגני ראש/ת המועצה או לחבר/ת ועדת ההנהלה או לעובד/ת המועצה. סגני ראש המועצה על-פי צו המועצות האזוריות, לראש/ת המועצה י/תהיה סגן/ית אחד/ת, אשר י/תיבחר על-פי הצעת ראש/ת המועצה שאושרה על ידי רוב חברי המועצה. בחירת הסגן/ית תיעשה בתוך חודשיים מיום תחילת כהונתו של ראש המועצה או מהיום שנתפנתה משרתו/ה של סגן/ית קודם/ה שנבחר/ה. חוץ מהסגן/ית האמור/ה, רשאית המועצה לבחור סגנים נוספים על פי הנחיות אלה: - סגן 20,000 במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על או סגנית אחד/ת. או שמספר 20,000 במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על סגנים/יות. 2 , ניתן למנות 50 היישובים בה עולה על

10

מילוי מקום בהיעדר ראש/ת המועצה מהארץ, כאשר נבצר ממנו/ה למלא את תפקידו/ה, או במקרים שחדל/ה לכהן וטרם התמנ/תה ראש/ת מועצה חדש/ה, הסגן/ית שנבחר/ה כאמור י/תמלא את מקומו/ה. אם הסגן/ית לא נבחר/ה, חדל/ה לכהן או נבצר ממנו/ה למלא את מקום ראש/ת המועצה, י/תמלא את מקומו/ה של ראש/ת המועצה אחד/ת מהסגנים הנוספים שהמועצה בחרה ואם אין סגן/ית כזה/ו, י/תמונה לתפקיד חבר/ת מועצה שבחרה מליאת המועצה. פסולים לכהן כחברי מועצה קיימים טעמים לפסילת מועמדים/ות לחברות במועצה. ביניהם, למשל: מי שלא הי/תה זכאי/ת מלכתחילה להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר למליאת המועצה, או לאחר שנבחר/ה השתנו הנסיבות כך, ששוב אין מתקיימות בו/ה כל דרישות הזכאות להיותו מועמד/ת בדרך האמורה בחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות. מי שהורשע/ה בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל/ה לכהן כחבר/ת המועצה, בין שהעבירה נעברה או ההרשעה הייתה בזמן שכיהן/ה כחבר/ת המועצה ובין שהיו לפני שהחל/ה לכהן כחבר/ת המועצה וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שהורשע/ה בה משום קלון. הוא הדין למי שנידון/ה לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, ולא הצהיר/ה אמת או לא הגיש/ה הודעה או בקשה כנדרש, על פי הוראות צו המועצות האזוריות. חבר/ת ועד מקומי. מי שחייב/ת חוב סופי, בשל ארנונה או אספקת מים, בעד שישה חודשים ולא שילם/ה אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה.

11

נציג/ת היישוב במליאה על פי דין, האינטרס הראשון של נציג/ת ישוב במליאה יהיה ענייני כלל המועצה ולא ענייני היישוב בו הוא/היא מתגורר/ת. יחד עם זאת, לנציג/ת היישוב במליאה האחריות להעלות ולנסות לקדם נושאים שהוא/היא נחשף/ת אליהם ביישוב בו הוא/היא מתגורר/ת ואשר יש להם השלכה על כלל המועצה. קשר של נציג המליאה עם ועד היישוב חשוב שייבנו קשרי עבודה שוטפים ומשתפים בין נציגי היישובים במליאה לבין הוועדים המקומיים ביישובים. לפיכך, על נציגי היישובים במליאה: להשתתף בישיבות הוועד, כמתחייב בחוק. זכות הבחירה אם להשתתף היא שלכן ושלכם – הנציגות והנציגים. לבנות קשרי עבודה קבועים עם הוועד המקומי, לעדכנו בנושאים שעל סדר היום במליאת המועצה ולשתפו בהחלטות המליאה. להכיר את הנושאים המעסיקים את יישובכם ואת עמדת הוועד בנושאים אלה. ככל שהקשרים עם הוועד המקומי יהיו טובים ומשתפים יותר, כך יתאפשר לכם לעזור ולקדם את יישובכם. מליאת המועצה מתכנסת אחת לחודש וחצי ומנוהלת על-פי סדר יום, שמפורסם מראש. פרוטוקולים של ישיבות המליאה מפורסמים באתר המועצה ונגישים לעיון התושבים. ככלל, ישיבות המועצה הנן פומביות ופתוחות לקהל הרחב. ישנם מקרים (בעיקר בנושאים הקשורים לצנעת הפרט) שהמליאה מחליטה שהישיבה כולה, או בחלקה, תהיה סגורה לקהל הרחב. נבחרי הציבור במליאת המועצה נחלקים לוועדות. חלק מהוועדות הנן ועדות חובה ומוקמות מכוח החוק, וחלקן ועדות רשות.

12

מליאת המועצה

כינוס ישיבת מועצה ראשונה על פי צו המועצות האזוריות, מועצה נבחרת תתכנס לישיבתה יום מתחילת 14 הראשונה ביוזמת ראש/ת המועצה, לא יאוחר מ- כהונתה. על ההזמנה לישיבה להימסר לכל חברות וחברי המועצה שעות לפחות לפני מועד הישיבה. 48 ישיבות המועצה יתקיימו לפחות אחת מספר הישיבות שבועות (למעט חודש תשרי וניסן). 6 ל- שעות 48 לישיבה הראשונה תימסר הזמנה עם סדר היום שעות על 24 קודם למועד הישיבה. לישיבות מן המניין ימים לפני 4 פי חוק. המועצה נוהגת לשלוח הזמנה לפחות הישיבה, כולל חומר נלווה. כגון: תקציב, תשלומי חובה, או הזמנה לדיונים מיוחדים חוק עזר - תימסר מראש. בדרך כלל מספר ימים לפני. י/תהיה ראש/ת המועצה ובהיעדרו/ה – יו"ר המועצה הסגן/ת שלו/ה. אלא אם הוחלט אחרת. פומביות, ישיבות המועצה תהינה המניין החוקי הנו רוב חברות וחברי המליאה. מניין חוקי אם לא נכח מניין חוקי בשעה הפתיחה, הישיבה תדחה בשעה, כשלפחות שליש מחברות וחברי המועצה נוכחים. ימים. 7 ככל שאין מניין, הישיבה תדחה ב-

נעשית באמצעות הרמת יד, אלא אם שליש הצבעה מהחברות והחברים ביקשו הצבעה חשאית. לא ניתן לשלוח מיופה כוח להצביע במקום חבר/ת מליאה או להפקיד פתק הצבעה בנושא מסוים אצל יו"ר הישיבה.

13

כלי העבודה של נבחרות ונבחרי הציבור

הזכות למידע לצד הזכות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ולפי הדין, לחבר/ת מועצה זכות עיון במידע הדרוש לו/ה לצורך דיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שבה הוא/היא חבר/ה. אין להוציא מסמכים מחוץ לכתלי המועצה ללא אישור מראש/ת המועצה. קבלת דוחות פרוטוקולים חבר/ת המועצה זכאי/ת לקבל את כל הדוחות הכספיים הרבעוניים, דו"ח שנתי של ראש/ת המועצה וגזבר המועצה, דוחות הביקורת והפרוטוקולים של המועצה. השתתפות סדירה בישיבות המליאה הזכות להשתתף בישיבות המליאה היא זכות בסיסית וחובתו/ה העיקרית של כל נבחר/ת ציבור במועצה. ד' לצו המועצות האזוריות 37 - סעיף היעדרות מישיבות קובע כי חבר/ת מועצה שנעדר/ה מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים, או שנעדר/ה משלוש ישיבות וסיבת היעדרותו/ה אינה בשל מחלה, מועצה רצופות שירות בצה"ל או שליחות ציבורית, והוא/היא לא קיבל/ה רשות מראש המועצה להיעדר (הודיע/ה מראש על היעדרותו/ה) י/תחדל להיות חבר/ת המועצה. זאת, אם ראש/ת המועצה או הממונה של המחוז שלח/ה לו/ה הודעה בכתב על כך. הרציונל העומד מאחורי "גזרה" שחבר/ת מועצה הנעדר/ת מישיבות המליאה, זו הוא אינו/ה מממש/ת את הפונקציה המרכזית שלשמה נבחר/ה – אינו/ה לוקח/ת חלק פעיל בקבלת ההחלטות.

14

שאילתה

חבר/ת המועצה רשאי/ת להגיש לראש/ת המועצה שאילתה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה. יש להקפיד לנסח את השאילתה בצורה עניינית וקצרה, כשאלה ולא כהצהרה או כהבעת עמדה. ראש/ת המועצה או חבר/ת מועצה הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתה ושראש/ת המועצה הסמיכו לכך, י/תשיב בכתב וגם בעל-פה. כלומר: הוא/היא י/תפיץ את התשובה בין חברות וחברי המועצה וי/תקריא אותה בישיבת המועצה הקרובה. לא תותר הגשת יותר משתי שאילתות בחודש לחבר/ת ימים מיום קבלת השאילתה 21 מועצה. לא יאוחר מ הישירה, תימסר לחבר/ת המועצה תשובת ראש/ת המועצה. סדר היום לישיבת מועצה, שלא נקבע מראש על-ידי המועצה, ייקבע על-ידי ראש/ת המועצה באישור ועדת ההנהלה. ועדת ההנהלה רשאית גם לשנות את סדר היום שקבע/ה ראש/ת המועצה. הצעות לשינוי סדר היום בישיבת המועצה, יובאו לדיון רק עם פתיחת הישיבה. אין להעלות על סדר היום של ישיבה נושא שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם הובא לדיון בפתיחת 2/3 הישיבה ונוכחים/ות ומסכימים/ות לכך לפחות מחברות וחברי המועצה.

הגשת הצעה לסדר היום וערעור על סדר הדיון

15

רשות דיבור (זכות הדיבור וחופש הדיבור)

רשות הדיבור היא למעשה כלי העבודה הייצוגי והפומבי ביותר שלך כחבר/ת המועצה. רשות הדיבור מממשת את זכותך לחוות את דעתך. רשות הדיבור ניתנת על ידי יו"ר המליאה.

שגרת הישיבה

ראש/ת המועצה הינו/ה חבר/ת מליאה ויושב/ת בראש ישיבות המועצה. ראש/ת המועצה פותח/ת את הישיבה. בהיעדרו/ה, י/תמלא את מקומו/ה סגן/ית ראש/ת המועצה. אם ישנן הערות לנוסח פרוטוקול ישיבה קודמת - יש לדון על כך בפתחה של הישיבה. כך גם אם יש הצעות לשינויים בסדר היום והדיון.

16

תקציב המועצה האזורית דיני המועצות האזוריות קובעים כי כל רשות מקומית תפעל לפי בינואר 1 תקציב שנתי וכי שנת הכספים לכל הרשויות תתחיל ב- של כל שנה. תקציב שאושר הנו מסמך משפטי המחייב את הרשות. התקציב הוא המסגרת הכלכלית לפעילותה של הרשות וכלי לניהול הרשות על פי מטרות ויעדים. התקציב משקף תמונת מצב של מבנה הרשות, מספר עובדיה, תפקידיה השונים והאופן שבו היא מבצעת אותם. התקציב הוא גם הצהרת הכוונות של הרשות לגבי מסגרת הפעילות הכספית שלה בשנת התקציב, כאשר הכל מבוסס על אומדן של המקורות והשימושים שחייבים להגיע לאיזון, כלומר: שסך כל ההוצאות לא יעלה על סך כל ההכנסות. סוגי התקציב תקציב הרשות המקומית מורכב מתקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל (תב"ר). במהלך שנת הכספים מתווסף, פעמים רבות, תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתב"ר. העברה מסעיף לסעיף רשות מקומית רשאית להעביר מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו, ובלבד שיתמלאו בין השאר, התנאים הבאים: ההעברה איננה בניגוד לפקודה או לכל דין אחר, אין עוברים על סך כל ההוצאות שאושרו בתקציב ובתקציב המילואים, תוספת או הפחתה בסעיף מסוים מהסכום המאושר מחייבת רק את אישור 20% שאינה עולה על המועצה ושינוי גדול יותר מחייב גם את אישור השר. התקציב הרגיל התקציב הרגיל יכלול את כל סעיפי ההכנסות וההוצאות הרגילים בשנת תקציב. סעיפי ההכנסות יכללו: הכנסות עצמיות - הכנסות

17 מתשלומים כחוק של בעלי נכסים (או המחזיקים בהם) המצויים בתחום הרשות המקומית וכן, אגרות והכנסות למימון שירותים ספציפיים. לדוגמה: ארנונה, אגרות שירותים, השתתפות בהוצאות, רישיונות, קנסות, מכירות (מים, נכסים), דמי שכירות והעברות משנים קודמות. חלק מהכנסות אלה (ארנונה) מהווה מס לכל דבר ואינו מותנה בשירות ספציפי ובהיקפו. סעיפי ההוצאות של הרשויות יכללו: - כל השירותים המסופקים על ידי הוצאות לשירותים הרשות המקומית, לרבות שירותים ממלכתיים, המסופקים באמצעותה. ההוצאות לשירותים אלו מורכבות משני סוגי הוצאות: - הוצאות בגין משכורת ושכר של כלל שכר המועסקים על-ידי הרשות המקומית, בכל תחומי הפעילות לרבות חינוך, רווחה, דת ובריאות.

- הוצאות הרשות המקומית בתפעול כל פעולות השירותים, כגון: תכנון, תשתית, אחזקה, שמירה, הוצאות משרדיות, ציוד ואספקה, השתתפות בהוצאות של מוסדות. תפעול השירותים השונים נעשה באמצעות עובדות ועובדים, המועסקים על ידי הרשות או באמצעות קבלנים.

פירעון הלוואות ותשלומים שזמן פירעונם חל באותה שנה, כולל ריבית והצמדות בגינן.

הפרשות למימון פיתוח ולקרנות שונות.

18

תקציב נוסף (תקציב מילואים) על-פי הפקודות החלות על הרשויות המקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), ראש/ת הרשות רשאי/ת להורות לגזבר להכין לרשות בשעת הצורך, הצעת תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל. ראש/ת הרשות י/תגיש הצעת תקציב לוועדת הכספים, ובאין ועדת כספים – בפני ועדת הנהלה ולאחר מכן, לאישור המועצה. המועצה תחל בדיון בהצעה, לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה והיא רשאית לאשר אותה בשינויים או בלא שינויים.

19

ועדות המליאה עבורך, הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעול, להשפיע ולבקר, ברוח מצע רשימתך ובהתאם להבטחותיך לציבור הבוחרים. בוועדה אפשר לתת ביטוי מלא להכשרתך המקצועית, לניסיונך וכמובן, גם לתפיסת העולם שלך. מסגרתה של הוועדה היא אשר תאפשר לך ללוות את כל שלבי הטיפול בתוכנית, מרגע הורדתה ועד למבחנה הסופי בחיי היום יום. סדרי עבודה של ועדות המליאה סדר יום ייקבע יו"ר הועדה. הוספת סעיף לסדר היום חייב להתבצע מכל חברות וחברי הוועדה. 2/3 רק בתחילת הישיבה ובאישור תדירות הישיבות יו"ר ועדה רשאי/ת לקרוא בכל עת לישיבת הוועדה, והוא/היא חייב/ת לכנס את הוועדה בתדירות סבירה, כדי לאפשר את פעילותה התקינה. הזמנה הזמנה ובה מפורט סדר היום של הישיבה, חתומה ע"י יו"ר הוועדה שעות לפני מועד 24 או מזכיר/ת הוועדה, תימסר בכתב לפחות הישיבה. סדרי ההצבעה החלטה תתקבל ברוב קולות של חברות וחברי הוועדה, הנוכחות והנוכחים בעת ההצבעה. פרוטוקול בכל ישיבה, יש לרשום בפרוטוקול את שמות המשתתפות והמשתתפים, מהלך הדיונים וההצבעה, ויו"ר הישיבה יחתום על הפרוטוקול. ימים לפני 7 הפרוטוקול יישלח לחברות וחברי הוועדה, לפחות מועד הישיבה הבאה.

20

תקציר תפקידי הוועדות

ועדת הנהלה ועדת הנהלה מרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות - בפרט, ובניהול ענייני הרשות - בכלל. ועדת ביטחון וחירום מסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי (המתמי"ד) ועוסקת במכלול הסוגיות של ביטחון וחירום ביישוב.

ועדת מל"ח מכינה את המועצה לשעת חירום.

ועדת ביקורת דנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות, כגון: בדיקה האם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין, דו"ח מבקר הרשות, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן, עוקבת אחר תיקון הליקויים. ועדת מכרזים תפקידה להמליץ כחוק, מי יזכה במכרזים שפרסמה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין, או לביצוע עבודה. ועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה, ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית. הוועדה איננה מתכנסת במועדים קבועים, אלא מזמנים ישיבה כאשר מצטברות בקשות.

21

ועדה חקלאית מייצגת את ענייני החקלאים ביישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות. ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תימרור מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות .ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה, לקראת אישורם ברשות התימרור ובמשרד התחבורה. כל תימרור והסדר תנועה בתחום הרשות, חייב לקבל אישור של רשות תימרור מרכזית או מקומית. ועדת מקצועית הממליצה בפני מועצת ועדת תמיכות הרשות, על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות. ועדה שבפניה יכולים מחוייבי ועדת ערר לענייני ארנונה ארנונה לערער, אם מנהל/ת הארנונה של הרשות דחת/ה את בקשתם לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

22

לסיכום,

חברות וחברי המליאה, לכם ולכן הסמכות להשפיע על החלטות משמעותיות בחיי התושבות והתושבים במועצה.

לכן, כדאי:

לזכור שאתם מייצגים את כלל תושבי המועצה. ללמוד את תפקידי הוועד המקומי והדילמות העומדות בפניו. לקחת חלק בוועדות השונות - זה המקום שבו תוכלו להשפיע! להשתתף בישיבות הוועד המקומי ביישוב. להעביר לוועד המקומי את נושאי הדיון על סדר היום במליאה הקרובה. כך יוכל הוועד לשתף אתכם בעמדת היישוב בנושא. לעדכן את יו"ר הוועד המקומי בהחלטות שהתקבלו במליאת המועצה, בנושאים השונים. להגיע להכשרות המועצה לנבחרות ונבחרי הציבור. ללמוד את הנושאים שעל סדר היום, בכל ישיבת מליאה לשאול שאלות, לפני או תוך כדי ישיבה, כדי לקבל את מירב המידע בכל דיון.

בהצלחה!

04-6520100 04-6520001 04-6520008 04-6520010 04-6520018 04-6520600 04-6520169 04-6520726 04-6520090 04-6520066 04-6520083 04-6520055 04-6520063 04-6520045 04-6520098 04-6520700 04-6520091 04-6520098 04-6520081 04-6520078 04-6520080 04-6520636 04-6520107 04-6520015 04-6520708 04-6520102 04-6520103 04-6520406 04-6520780 04-6520043 אנחנו כאן לשירותכם

23

מוקד המועצה לשכת ראשת המועצה

לשכת הסגנים לשכת המנכ"ל גזברות

מינהל ההכנסות מבקר המועצה דוברות חירום, ביטחון ואכיפה קהילה ורווחה ישובים חינוך השירות הפסיכולוגי הנדסה איכות הסביבה תפעול תחבורה רישוי וקידום עסקים תרבות נוער ספורט אפשריבריא השירות הווטרינרי תיירות החברה הכלכלית

בית האמנויות עמק יזרעאל עמותת ותיקי עמק יזרעאל קתדרת ותיקי עמק יזרעאל יזרעאלים יובלי העמק

Made with FlippingBook Ebook Creator