מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

13

כלי העבודה של נבחרות ונבחרי הציבור

הזכות למידע לצד הזכות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ולפי הדין, לחבר/ת מועצה זכות עיון במידע הדרוש לו/ה לצורך דיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שבה הוא/היא חבר/ה. אין להוציא מסמכים מחוץ לכתלי המועצה ללא אישור מראש/ת המועצה. קבלת דוחות פרוטוקולים חבר/ת המועצה זכאי/ת לקבל את כל הדוחות הכספיים הרבעוניים, דו"ח שנתי של ראש/ת המועצה וגזבר המועצה, דוחות הביקורת והפרוטוקולים של המועצה. השתתפות סדירה בישיבות המליאה הזכות להשתתף בישיבות המליאה היא זכות בסיסית וחובתו/ה העיקרית של כל נבחר/ת ציבור במועצה. ד' לצו המועצות האזוריות 37 - סעיף היעדרות מישיבות קובע כי חבר/ת מועצה שנעדר/ה מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים, או שנעדר/ה משלוש ישיבות וסיבת היעדרותו/ה אינה בשל מחלה, מועצה רצופות שירות בצה"ל או שליחות ציבורית, והוא/היא לא קיבל/ה רשות מראש המועצה להיעדר (הודיע/ה מראש על היעדרותו/ה) י/תחדל להיות חבר/ת המועצה. זאת, אם ראש/ת המועצה או הממונה של המחוז שלח/ה לו/ה הודעה בכתב על כך. הרציונל העומד מאחורי "גזרה" שחבר/ת מועצה הנעדר/ת מישיבות המליאה, זו הוא אינו/ה מממש/ת את הפונקציה המרכזית שלשמה נבחר/ה – אינו/ה לוקח/ת חלק פעיל בקבלת ההחלטות.

Made with FlippingBook Ebook Creator