מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

06

המועצה מוסמכת להחליט אך ורק בגדר הסמכויות שהחוק קבע עבורה. החלטה בעניין שאינו בסמכותה - בטלה. מועצה אזורית היא, כאמור, "רשות מקומית" המאגדת בתוכה מספר ישובים. המועצה נושאת באחריות הישירה לאספקת השירותים המוניציפאליים והאחרים לתושביה. כמו כן, באחריותה לייצג את כלל תושביה בפני מוסדות המדינה. יחד עם זאת, בהקשר זה - המחוקק העניק למועצה את האפשרות להאציל סמכויות לוועדים המקומיים. שלושה מוסדות מוניציפאליים עומדים לבחירה, בתחום המועצות האזוריות: ראש/ת המועצה האזורית נציג/ת היישוב במליאת המועצה האזורית הוועד המקומי של היישוב מתוקף מה פועלת המועצה האזורית? המועצה האזורית מחויבת להתנהל על-פי החוקים והכללים של רשות מקומית (הכנת תקציב שנתי ודו"חות כספיים מבוקרים על ידי רו"ח וכו'). הרשות מוסמכת על-פי פקודות המועצות המקומיות, צו המועצות האזוריות תשי"ח וצו הכינון, לקיים פעולות משפטיות וכספיות, כולל חתימה על חוזים וחקיקת חוקי עזר. במהלך השנים, עם השינויים המהותיים שחלו במרחב הכפרי, אנו עדים להרחבת תחומי האחריות והסמכות של המועצה האזורית וכתוצאה מכך, לצמצום באחריות ובסמכות של הוועד המקומי. הדבר בא לידי ביטוי בתיקוני חקיקה ובפסיקות בתי משפט. כדוגמה משמעותית לשינוי, נציין את החוק לבחירת ראש מועצה . החוק קובע שראש מועצה 1988 אזורית, שנחקק בכנסת בשנת אזורית ייבחר לתפקידו על-ידי כלל בעלי זכות הבחירה, הרשומים כמתגוררים בשטח השיפוט של המועצה האזורית. חוק זה חיזק את מעמדו וסמכותו של ראש המועצה האזורית, בתוך המועצה האזורית וכלפי השלטון המרכזי. 01 02 03

Made with FlippingBook Ebook Creator