מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

05

המועצה האזורית והוועד המקומי שלטון דו-רובדי השלטון המקומי במרחב הכפרי-קהילתי מורכב משני רבדים שלטוניים, שמקיימים זיקת גומלין: המועצה האזורית היא ישות משפטית מנהלית, שתחום שיפוטה כולל מספר יישובים. היישוב בתחומי המועצה מנוהל על-ידי ועד מקומי נבחר. הן למועצה האזורית והן לוועד המקומי (היישוב) יש מעמד סטטוטורי כרשויות שלטוניות, כלומר: לשתי הישויות מעמד של רשות מקומית. סמכויות הוועד המקומי: • בתחום היישוב שבו הוא נבחר ומכהן בלבד • לפעול רק במסגרת תקציב וסמכויות שהוקנו לו על-ידי מליאת המועצה האזורית המועצה האזורית הרשויות המקומיות במדינת ישראל כפופות לשלטון המרכזי - הממשלה. השר הממונה עליהן הוא שר הפנים וחלק מההחלטות המתקבלות על-ידי הרשויות המקומיות, טעונות את אישורו. החוק במדינת ישראל מגדיר את התחומים, העניינים והתפקידים שהרשויות המקומיות מחויבות או רשאיות לעסוק בהם. מליאת

Made with FlippingBook Ebook Creator