מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

08

נאמנות חברי מליאת המועצה חברות וחברי המליאה משרתים את הציבור כולו. אמנם הם נבחרו על-ידי היישוב בו הם מתגוררים, אך בתפקידם כחברי מליאה, עליהם לפעול ללא משוא פנים למען הציבור כולו, המתגורר בתחום המועצה האזורית, ולא רק ציבור בוחריהם! על חברי המליאה לנקוט משנה זהירות ולהימנע ממצב של ניגוד עניינים. המגבלות על סמכויות המועצה המועצה כפופה לנורמות, החלות על כל רשות ציבורית, כולל הדרישה שהחלטותיה ופעולותיה תהיינה "סבירות" ותואמות את הנורמות הציבוריות. חוסר סבירות של החלטות מועצה אינו חל רק לגבי סוגיות של שחיתות וטובות הנאה, אלא גם במקרים "אפורים", בהם יש לבית המשפט סמכות להתערב בהחלטות המועצה. זה עלול לקרות במקרה שהמועצה לא הביאה בחשבון את כלל השיקולים שהיה עליה לשקול, ו/או משום שהחלטת המועצה לא איזנה כראוי בין האינטרסים השונים אשר עמדו לפניה. משכך, בעת חלוקת משאבי הציבור מחויבת המועצה, באמצעות נבחריה, לפעול באופן שישרת נאמנה את הציבור כולו ויבטיח את קיומו של מינהל תקין והקצאת משאבים ציבוריים. זאת, לאור עקרונות של סבירות ומידתיות ועל פי קריטריונים הוגנים, שוויוניים, ענייניים ושקופים.

Made with FlippingBook Ebook Creator