מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

09

כיצד מנוהלת המועצה האזורית?

סמכויות ראש/ת המועצה לצו המועצות האזוריות קובע: 3 סעיף

(א) מועצה תפעל באמצעות ראש/ת המועצה. (ב) באחריות ראש/ת המועצה לוודא שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר, יבוצעו כראוי. (ג) באחריות ראש/ת המועצה לוודא שהחלטות המועצה יבוצעו כראוי; אם ההחלטה הצריכה הוצאה מכספי המועצה, ראש/ת המועצה אחראי/ת לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר של המועצה. (ד) ראש/ת המועצה רשאי/ת, באישור מליאת המועצה, לאצול מתפקידיו/ה וסמכויותיו/ה למי מסגני ראש/ת המועצה או לחבר/ת ועדת ההנהלה או לעובד/ת המועצה. סגני ראש המועצה על-פי צו המועצות האזוריות, לראש/ת המועצה י/תהיה סגן/ית אחד/ת, אשר י/תיבחר על-פי הצעת ראש/ת המועצה שאושרה על ידי רוב חברי המועצה. בחירת הסגן/ית תיעשה בתוך חודשיים מיום תחילת כהונתו של ראש המועצה או מהיום שנתפנתה משרתו/ה של סגן/ית קודם/ה שנבחר/ה. חוץ מהסגן/ית האמור/ה, רשאית המועצה לבחור סגנים נוספים על פי הנחיות אלה: - סגן 20,000 במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על או סגנית אחד/ת. או שמספר 20,000 במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על סגנים/יות. 2 , ניתן למנות 50 היישובים בה עולה על

Made with FlippingBook Ebook Creator