מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

04

הבחירות לשלושת המוסדות נערכות אחת לחמש שנים, אך בעוד שאת ראש המועצה רשאים לבחור כל תושבי המועצה האזורית בעלי זכות בחירה (הרשומים בפנקס הבוחרים), הרי שהבחירות של נציגי היישוב למועצה ולוועד המקומי נעשות על-ידי תושבי היישוב בלבד.

שבועת חבר/ת המליאה עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה, לאחר הבחירות, על כל חבר/ת המועצה להצהיר אמונים. ואלה דברי ההצהרה: "אני מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". חבר/ת המועצה שלא הצהיר/ה את הצהרת האמונים, לא י/תיהנה מזכויות של חבר/ת המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר/ה. חבר/ת המועצה שלא נכח/ה בישיבת המועצה הראשונה, או שהי/תה לחבר/ת המועצה לאחר מכן, י/תצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה נכח/ה.

Made with FlippingBook Ebook Creator