מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

15

רשות דיבור (זכות הדיבור וחופש הדיבור)

רשות הדיבור היא למעשה כלי העבודה הייצוגי והפומבי ביותר שלך כחבר/ת המועצה. רשות הדיבור מממשת את זכותך לחוות את דעתך. רשות הדיבור ניתנת על ידי יו"ר המליאה.

שגרת הישיבה

ראש/ת המועצה הינו/ה חבר/ת מליאה ויושב/ת בראש ישיבות המועצה. ראש/ת המועצה פותח/ת את הישיבה. בהיעדרו/ה, י/תמלא את מקומו/ה סגן/ית ראש/ת המועצה. אם ישנן הערות לנוסח פרוטוקול ישיבה קודמת - יש לדון על כך בפתחה של הישיבה. כך גם אם יש הצעות לשינויים בסדר היום והדיון.

Made with FlippingBook Ebook Creator