מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

19

ועדות המליאה עבורך, הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעול, להשפיע ולבקר, ברוח מצע רשימתך ובהתאם להבטחותיך לציבור הבוחרים. בוועדה אפשר לתת ביטוי מלא להכשרתך המקצועית, לניסיונך וכמובן, גם לתפיסת העולם שלך. מסגרתה של הוועדה היא אשר תאפשר לך ללוות את כל שלבי הטיפול בתוכנית, מרגע הורדתה ועד למבחנה הסופי בחיי היום יום. סדרי עבודה של ועדות המליאה סדר יום ייקבע יו"ר הועדה. הוספת סעיף לסדר היום חייב להתבצע מכל חברות וחברי הוועדה. 2/3 רק בתחילת הישיבה ובאישור תדירות הישיבות יו"ר ועדה רשאי/ת לקרוא בכל עת לישיבת הוועדה, והוא/היא חייב/ת לכנס את הוועדה בתדירות סבירה, כדי לאפשר את פעילותה התקינה. הזמנה הזמנה ובה מפורט סדר היום של הישיבה, חתומה ע"י יו"ר הוועדה שעות לפני מועד 24 או מזכיר/ת הוועדה, תימסר בכתב לפחות הישיבה. סדרי ההצבעה החלטה תתקבל ברוב קולות של חברות וחברי הוועדה, הנוכחות והנוכחים בעת ההצבעה. פרוטוקול בכל ישיבה, יש לרשום בפרוטוקול את שמות המשתתפות והמשתתפים, מהלך הדיונים וההצבעה, ויו"ר הישיבה יחתום על הפרוטוקול. ימים לפני 7 הפרוטוקול יישלח לחברות וחברי הוועדה, לפחות מועד הישיבה הבאה.

Made with FlippingBook Ebook Creator