מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

14

שאילתה

חבר/ת המועצה רשאי/ת להגיש לראש/ת המועצה שאילתה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה. יש להקפיד לנסח את השאילתה בצורה עניינית וקצרה, כשאלה ולא כהצהרה או כהבעת עמדה. ראש/ת המועצה או חבר/ת מועצה הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתה ושראש/ת המועצה הסמיכו לכך, י/תשיב בכתב וגם בעל-פה. כלומר: הוא/היא י/תפיץ את התשובה בין חברות וחברי המועצה וי/תקריא אותה בישיבת המועצה הקרובה. לא תותר הגשת יותר משתי שאילתות בחודש לחבר/ת ימים מיום קבלת השאילתה 21 מועצה. לא יאוחר מ הישירה, תימסר לחבר/ת המועצה תשובת ראש/ת המועצה. סדר היום לישיבת מועצה, שלא נקבע מראש על-ידי המועצה, ייקבע על-ידי ראש/ת המועצה באישור ועדת ההנהלה. ועדת ההנהלה רשאית גם לשנות את סדר היום שקבע/ה ראש/ת המועצה. הצעות לשינוי סדר היום בישיבת המועצה, יובאו לדיון רק עם פתיחת הישיבה. אין להעלות על סדר היום של ישיבה נושא שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם הובא לדיון בפתיחת 2/3 הישיבה ונוכחים/ות ומסכימים/ות לכך לפחות מחברות וחברי המועצה.

הגשת הצעה לסדר היום וערעור על סדר הדיון

Made with FlippingBook Ebook Creator