מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

11

נציג/ת היישוב במליאה על פי דין, האינטרס הראשון של נציג/ת ישוב במליאה יהיה ענייני כלל המועצה ולא ענייני היישוב בו הוא/היא מתגורר/ת. יחד עם זאת, לנציג/ת היישוב במליאה האחריות להעלות ולנסות לקדם נושאים שהוא/היא נחשף/ת אליהם ביישוב בו הוא/היא מתגורר/ת ואשר יש להם השלכה על כלל המועצה. קשר של נציג המליאה עם ועד היישוב חשוב שייבנו קשרי עבודה שוטפים ומשתפים בין נציגי היישובים במליאה לבין הוועדים המקומיים ביישובים. לפיכך, על נציגי היישובים במליאה: להשתתף בישיבות הוועד, כמתחייב בחוק. זכות הבחירה אם להשתתף היא שלכן ושלכם – הנציגות והנציגים. לבנות קשרי עבודה קבועים עם הוועד המקומי, לעדכנו בנושאים שעל סדר היום במליאת המועצה ולשתפו בהחלטות המליאה. להכיר את הנושאים המעסיקים את יישובכם ואת עמדת הוועד בנושאים אלה. ככל שהקשרים עם הוועד המקומי יהיו טובים ומשתפים יותר, כך יתאפשר לכם לעזור ולקדם את יישובכם. מליאת המועצה מתכנסת אחת לחודש וחצי ומנוהלת על-פי סדר יום, שמפורסם מראש. פרוטוקולים של ישיבות המליאה מפורסמים באתר המועצה ונגישים לעיון התושבים. ככלל, ישיבות המועצה הנן פומביות ופתוחות לקהל הרחב. ישנם מקרים (בעיקר בנושאים הקשורים לצנעת הפרט) שהמליאה מחליטה שהישיבה כולה, או בחלקה, תהיה סגורה לקהל הרחב. נבחרי הציבור במליאת המועצה נחלקים לוועדות. חלק מהוועדות הנן ועדות חובה ומוקמות מכוח החוק, וחלקן ועדות רשות.

Made with FlippingBook Ebook Creator