מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

18

תקציב נוסף (תקציב מילואים) על-פי הפקודות החלות על הרשויות המקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), ראש/ת הרשות רשאי/ת להורות לגזבר להכין לרשות בשעת הצורך, הצעת תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל. ראש/ת הרשות י/תגיש הצעת תקציב לוועדת הכספים, ובאין ועדת כספים – בפני ועדת הנהלה ולאחר מכן, לאישור המועצה. המועצה תחל בדיון בהצעה, לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה והיא רשאית לאשר אותה בשינויים או בלא שינויים.

Made with FlippingBook Ebook Creator